KLASA: 112-01/19-03/01
URBROJ: 2109/1-03-19-01
Čakovec, 4. ožujka 2019.

Na temelju odredbi Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18), članka 5. i 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije upućuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, na rok od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, na radno mjesto:

– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti, polje pravo.

Kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i moraju ispunjavati uvjete iz članka 37. Zakona o tržištu rada.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za poslove župana Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam na stručno osposobljavanje, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Zavodu za zapošljavanje.
Iznimno, osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim nazivom ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbomn članka 14. Zakona.

U prijavi na javni poziv kandidati moraju dostaviti:
– životopis (s navođenjem osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, MBG, adresa stanovanja, kontakt te email adresa i naziv radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe)
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nepravovaljane i neuredne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora, odluku o odabiru kandidata donosi pročelnik.
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem telefona ili emaila.

Na Javni poziv se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Javni poziv će biti objavljen na stanicama Zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr)

PROČELNICA

Mr.sc. Vesna Haluga