Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2019.

Datum objave: 1. ožujka 2019.

Temeljem točke 7. Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ (KLASA: 334-01/19-02/2; URBROJ: 2109/1-01-19-01) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa
“Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije»
za 2019. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.
2. NAMJENA SREDSTAVA
Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama navedenim u strateškom razvojnom dokumentu pod nazivom „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“, a koji je dostupan na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Mjere prihvatljive za sufinanciranje putem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ su kako slijedi:
Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude
Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude
Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude
Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa
Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta sportskog turizma
Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja
Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja
Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke
Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima
Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma
Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera
Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti
Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa
Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.
3. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:
• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
Prijavitelji mogu biti i subjekti koji tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke/ugostiteljske djelatnosti, te će započeti s obavljanjem te djelatnosti najkasnije u roku godinu dana od trenutka dobivanja potpore, o čemu odgovorne osobe potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije.
Prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije.
Neprihvatljivi prijavitelji su tvrtke/ustanove/institucije u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije, kao i tvrtke/ustanove/institucije kojima je Međimurska županija osnivač ili su na neki drugi način već postojeći korisnici proračuna Međimurske županije.
Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.
4. KRITERIJI ODABIRA
Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema slijedećim kriterijima:
• jasno definiran sadržaj projekta (originalnost i kvaliteta projekta) (0-50 bodova)
• doprinos razvoju turističke ponude (prioritet prema akcijskom planu iz Masterplana) (0-30 bodova)
• procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku (dovršenost projekta) (0-30 bodova)
• odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-30 bodova)
• dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti (0-10 bodova)
• novo zapošljavanje (0-10 bodova)
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
• popunjen obrazac zahtjeva
• preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar
• rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističko/ugostiteljskih djelatnosti odnosno Rješenje o kategorizaciji objekta (uvjetno)
• dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira
• poslovni plan (osnovni podaci o poduzetniku, opis cjelokupnog projekta u kome će biti opisana ideja i vizija projekta, opis postojećeg stanja i poslovanja, opis šire lokacije i popratnih sadržaja, financijski plan projekta, troškovnik, predračuni i dr., podaci o dosadašnjim ulaganjima po izvorima dodjele sredstava, poslovni pokazatelji za prethodnu godinu, planirano vremensko razdoblje realizacije projekta i dr.)
• potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana)
• ovjerenu izjavu poduzetnika o korištenim potporama male vrijednosti
• ovjerenu izjavu poduzetnika da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina
• foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u ili USB memory stick-u)
• preslika kartice bankovnog računa
Prijavitelji koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.
6. DODJELA SREDSTAVA
Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Županiji, a Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.
O odabranim projektima prijavitelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Temeljem odluke Župana, sklapa se ugovor s korisnicima sredstava, kojim će se, između ostalog, ugovoriti i obveza dostave dokaza o namjenski utrošenim sredstvima.
7. KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA
Korisnici potpora dužni su omogućiti Povjerenstvu kontrolu namjenskog utroška potpora, a po potrebi i očevid realizacije turističkog projekta na licu mjesta.
Korisnici potpora dužni su:
a) sredstva potpora koristiti isključivo za namjenu za koja su sredstva dodijeljena, sukladno zahtjevu
b) po utrošku sredstava dostaviti pismeno izvješće i dokumentirati namjensko korištenje dobivenih sredstava (računima – R1, kupoprodajnim ugovorom, pismenim izvješćem, foto dokumentacijom na CD-u i sl.) odmah po utrošku sredstava
Za priložene račune nužno je napraviti zbirnu specifikaciju.
U svrhu poštivanja obveza iz točke 7. i osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog neopravdanog i nenamjenskog korištenja, Korisnik odobrene potpore se obvezuje Međimurskoj županiji dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika u iznosu većem od dodijeljene potpore i to nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a prije dodjele sredstava i potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.
U slučaju nepoštivanja odredbi iz točke 7. (nenamjenskog korištenja sredstava, nepodnošenja odgovarajućeg izvješća o utrošku sredstava, nepoštivanja rokova o pokretanju djelatnosti i dr.) Korisnik se obvezuje dobivena sredstva uz obračunatu zateznu kamatu, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju od strane Povjerenstva vratiti na poslovni račun Međimurske županije.
Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvješće gube pravo na poticajna sredstva Međimurske županije u slijedećih pet godina.
8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 29. ožujka 2019. godine na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti
„Javni poziv – Turizam – NE OTVARATI“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.
Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka ili koji nemaju svu traženu dokumentaciju neće se razmatrati.
Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije ( www.medjimurska-zupanija.hr ).
Sve propisane obrasce potrebno je popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.
Svi obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom (ukoliko je prijavitelj pravna osoba) od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva.
9. INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: marko.puskadija@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
NAPOMENA: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine", broj 42/18) te Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/ )
Prijavom na natječaj podnositelji prijava Međimurskoj županiji daju privolu da se osobni podaci prikupljaju u svrhu prikupljanja, obrade i vrednovanja temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije te da se neće koristiti u druge svrhe.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
Klasa: 334-01/19-02/2
Urbroj: 2109/1-01-19-03
Čakovec, 25. 02. 2019.
PRILOZI:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content