Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2019. godini

Datum objave: 11. veljače 2019.

KLASA: 402-08/19-02/11
URBROJ: 2109/1-01-19-1
Čakovec, 11. veljače 2019.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Klasa: 402-08/19-02/7 Urbroj:2109/1-01-19-1 od 4. siječnja 2019. godine, župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije
u 2019. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2019. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za sufinanciranje programa/projekta koje provode udruge u sustavu sporta, na području Međimurske županije. Temeljni ciljevi Natječaja jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na sport osoba s invaliditetom, bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te održavanje sportskih manifestacija koje su od posebnog značaja za Međimursku županiju. Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, te propisanih Uputa za prijavitelje.
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Za financiranje programa/projekata po ovom natječaju prihvatljive su udruge iz područja sporta, registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), uz uvjet da:
- su upisane u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji,
- su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
- su upisane u Registar sportskih djelatnosti,
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj sporta i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima,
- imaju registrirano sjedište na području Međimurske županije te djeluju na istom području najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog Natječaja,
- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i osposobljene ljudske resurse za provedbu kandidiranog programa ili projekta,
- za prijavljeni program/projekt osiguraju sredstva za sufinanciranje iz vlastitih ili drugih izvora.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu sa temeljnim aktom udruge i sportskom djelatnošću koju vrše članovi udruge.
Prihvatljivi za sufinanciranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 1. siječnja 2019. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno s 31. prosinca 2019. godine.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.400.000,00 kuna, prema područjima i iznosima kako slijedi:
• šport osoba s invaliditetom, planirana vrijednost iznosi 50.000,00 kuna,
• rekreativni i amaterski šport, planirana vrijednost iznosi 850.000,00 kuna,
• športske manifestacije, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 5.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 250.000,00 kn, maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava prijavitelji su dužni osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.
Međimurska županija zadržava pravo relokacije sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti prijavljenih programa ili projekata te broju pristiglih prijava.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.
Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.
4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt i samo na jedno programsko područje. Višestruka prijava rezultirati će odbijanjem svih pristiglih prijava.
Prijedlog program/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
Prijava na natječaj za sufinanciranje programa/projekata
sportskih udruga Međimurske županije u 2019. godini
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
6. Presliku potvrde FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2018. godinu
7. Životopis voditelja/voditeljice - osoba odgovorna za stručnu provedbu kandidiranog sportskog programa/projekta,
8. Dokaz o stručnoj osposobljenosti voditelja/voditeljice za obavljanje sportskog programa/projekta, sukladno Zakonu o sportu, (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Voditelj/voditeljica mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za obrazovanje kadrova u športu,
9. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava.
Dokumentacija iz točke 1. do 5. treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dokumentacija:
10. Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka koji izdaje Ured državne uprave u MŽ nadležan za registraciju udruga,
11. Preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (izdaje ga i vodi Ured državne uprave u MŽ nadležan za registraciju sportskih djelatnosti http://www.udu-mz.hr/?gid=36&aid=288 ),
12. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu),
13. Preslika ispisa korektnog financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti),
Dokumentacija iz točke 10. do 13. dostupna je u javnim registrima te ukoliko
Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 15. ožujka 2019. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
7. POSTUPAK PRIGOVORA
Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja, nakon dostave Odluke o
zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore.
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja ili Odluke o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: nenad.ujlaki@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 7. ožujka 2019. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
9. PRILOZI:
1. Upute za prijavitelje (DOCX)
2. Obrazac za prijavu programa/projekta - Obrazac 1 (DOCX)
3. Obrazac proračuna - Obrazac 2 (XLSX)
4. Izjava o partnerstvu - Obrazac 3 (DOCX)
5. Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 4 (DOCX)
6. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - Obrazac 5 (DOCX)
7. Obrazac za opisni izvještaj - Obrazac 6 (DCOX)
8. Obrazac Financijskog izvještaja - Obrazac 7 (XLSX)
9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave (PDF)
10. Posebni (PDF) i Opći  (PDF) uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaj za financiranje programa/ projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content