Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja u 2019. godini

Datum objave: 11. veljače 2019.

KLASA: 402-08/19-02/9
URBROJ: 2109/1-01-19-1
Čakovec, 11.02.2019.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Klasa: 402-08/19-02/7 Urbroj:2109/1-01-19-1 od 4. siječnja 2019. godine, župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata udruga
Međimurske županije iz područja prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja
u 2019. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva Međimurske županije u 2019. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za financiranje programa/projekta koje provode udruge civilnog društva u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja na području Međimurske županije.
Putem ovog natječaja Međimurska županija će doprinijeti zadovoljenju javnih potreba na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja kao i realiziranju ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.
Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja na području Međimurske županije.
Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, te propisanih Uputa za prijavitelje.
1.1. PODRUČJA AKTIVNOSTI
Projekt za koji udruga podnosi prijavu mora biti iz jednog od sljedećih područja aktivnosti:
- Zaštita i promicanje ljudskih prava
- Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina
- Zaštita i promicanje ljudskih prava socijalno ugroženih skupina
- Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
- Zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih
- Promicanje jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstva i borbi protiv nasilja i diskriminacije
- Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
- Zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu
- Unapređenje položaja i osiguravanje podrške mladima u svim segmentima života mladih
- Razvoju demokratske političke kulture
- Zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina
- Promicanje i razvoj volonterstva
- Razvoj socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti
- Poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva
- Zaštita i zbrinjavanje životinja
- Unapređenje očuvanja zdravlja i prevencija bolesti,
- Unapređenje svijesti o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih svih dobnih skupina.
Popis navedenih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se sve odgovarajuće aktivnosti koje se odnose na prevenciju zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama te područja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva, i doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Natječaja, a koje nisu spomenute gore, također uzeti u obzir za financiranje
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
2. su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
3. su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
4. program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
5. imaju registrirano sjedište na području Međimurske županije te djeluju na istom području
6. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
7. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
8. se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
9. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
10. za prijavljeni program/projekt osiguraju sredstva za sufinanciranje iz vlastitih ili drugih izvora.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2019. godinu.
Prihvatljivi za sufinanciranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 1. siječnja 2019. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno s 31. prosinca 2019. godine.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.390.000,00 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 1.000,00 kuna, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta iznosi 240.000,00 kuna, maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava prijavitelji su dužni osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.
Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.
4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Višestruka prijava rezultirati će odbijanjem svih pristiglih prijava.
Prijedlog program/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
Prijava na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga
Međimurske županije iz područja prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja
u 2019. godini
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom ako je primjenjivo.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen obrazac za prijavu programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjenu izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Ispunjenju izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
6. Presliku potvrde FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2018. godinu
7. Životopis voditelja/voditeljice programa/projekta
8. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava.
Dokumentacija iz točke 1. do 5. treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dokumentacija:
9. Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka koji izdaje Ured državne uprave u MŽ nadležan za registraciju udruga,
10. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu),
11. Preslika potvrde o predanom korektnom financijskom izvješću ili ispis korektnog financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti),
Dokumentacija iz točke 7. do 9. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 15. ožujka 2019. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
7. POSTUPAK PRIGOVORA
Udruge čiji programi ili projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete mogu u roku od 8 dana od primitka obavijesti podnijeti prigovor.
O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore i to također u roku od 8 dana. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja biti će odbačena.
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru programa i visini financijske potpore omogućeno je pravo na prigovor.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo.
Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: maja.odrcic@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 6. ožujka 2019. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
PRILOZI:
1. Upute za prijavitelje (PDF)
2. Obrazac za prijavu programa/projekta - Obrazac 1 (DOCX)
3. Obrazac proračuna - Obrazac 2 (XLSX)
4. Izjava o partnerstvu - Obrazac 3 (DOCX)
5. Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 4 (DOCX)
6. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - Obrazac 5 (DOCX)
7. Obrazac za opisni izvještaj - Obrazac 6 (DCOX)
8. Obrazac Financijskog izvještaja - Obrazac 7 (XLSX)
9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave (PDF)
10. Posebni (PDF) i Opći  (PDF) uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaj za financiranje programa/ projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content