Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/18) župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/18), u daljnjem tekstu: Program.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2019. godinu, u razdjelu 003-Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, pozicija A100813-Program potpora poduzetnicima u iznosu od 500.000,00 kn.

 


Pitanja i odgovori:

1. Temeljem Javnog poziva od 17.01.2019. za PROGRAM POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI “MEĐIMURSKO PODUZETNIŠTVO”, zanima me da li se u taj program može prijaviti iz sektora trgovine. Naime, u članku 4. Prihvatljivi sektori, ne mogu pronaći trgovačku djelatnost. Naša tvrtka je prema NKD-u razvrstana u djelatnost – ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (brojčana oznaka razreda 4778).

Prihvatljivi sektori definirani su u članku 4. Programa potpora. Područje djelatnosti G – Trgovina na veliko i malo nije prihvatljiva.

2. Molim vas tumačenje da li je po Javnom pozivu „Međimursko poduzetništvo“ pod točkom b.) Ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije prihvatljiv trošak: „uvođenje sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015“.

Prihvatljive aktivnosti definirane u točki 2. Javnog poziva „Međimursko poduzetništvo“ ne uključuju aktivnosti uvođenje sustava upravljanja kvalitetom. Za predmetnu aktivnost i njezino financiranje otvoren je poziv „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“. Poziv je objavljen na stranicama strukturni fondovi https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

3. U privitku je sken svih naših dokumenata kojima možemo potkrijepiti klasifikaciju djelatnosti.
U stvarnosti mi smo tvrtka za izvođenje gipskartonskih radova (suha gradnja), soboslikarskih, keramičarskih, elektroinstalaterskih radova, protupožarstva i fasaderskih radova.

Prema dostavljenoj Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta vidljivo je da je poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada. Prema Prihvatljivim sektorima definiranim u Programu, navedena djelatnost nije prihvatljiva. Također, iz ostale dokumentacije nije vidljivo da je poduzeće registrirano za djelatnost 43.3 Završni građevinski radovi.

4. Imam neke nedoumice oko mogućnosti prijave obrtnika paušalista na natječaj vezan uz javi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“. Naime zanima me da li su obrtnici paušalisti koji nemaju dodatnih zaposlenih, već samo vlasnici obrta plaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno, prihvatljivi prijavitelji, u odnosu na članak 2, stavak 2, točka 12. iz programa potpora i to kako glasi: “Poduzetniku koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.”

Vlasnik obrta može se smatrati zaposlenim ukoliko je prema podacima REGOS-a osiguran s osnove obavljanja obrta.

5. Može li se u sklopu prijave projekta na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ kao dio prihvatljivih aktivnosti i troškova sufinancirati izrada web stranice?

Temeljem članka 5. Programa potpora – Aktivnosti za koje je moguće ostvariti potporu, izrada web stranica nije prihvatljivi trošak.

6. Glede Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ pod čl.4, stavak b, točka F navedeno je i 43.3 Završni građevinski radovi. U Izvatku iz sudskog registra našeg društva naveden je predmet poslovanja 45.4 Završni građevinski radovi. U kontaktu sa javnim bilježnikom koji je pripremao dokumentaciju glede zadnje izmjene u sudskom registru rečeno nam je da je klasifikacija predmeta poslovanja rađena prema Zakonu o gradnji. Kako se nedvojbeno radi o istom predmetu poslovanja „Završni građevinski radovi“, ipak ću postaviti pitanje može li različitost u brojčanom navodu točaka smatrati razlogom za označavanje naše eventualne prijave neprihvatljivom u smislu čl.4 Prihvatljivi sektori u Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“.

Prema dostavljenoj Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta vidljivo je da je poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada. Prema Prihvatljivim sektorima definiranim u Programu navedena djelatnost nije prihvatljiva. Molimo Vas da nam svakako dostavite i Sudski registar kako bismo mogli usporediti djelatnosti za koje ste registrirani.
Prema Programu potpora čl.4. Prihvatljivi sektori gleda se kao prihvatljiva djelatnost navedena u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta (glavna djelatnost).

7. Javljam se u svezi upita vezanog uz Program potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji ” Međimursko poduzetništvo”. Interesira me u kojem obliku mora biti podnesena prijava? Dali prijava može biti stavljena samo u PVC fascikl ili mora na neki propisan način biti uvezena u uvez ili postoji propisan način u kojem se obliku prijava podnosi? Detaljno je opisan način podnošenja prijava u Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava, a informaciju u kojem obliku bi prijava trebala biti predana nismo našli. Također me interesira dali je propisan i oblik kuverte, dimenzije, boja u kojem se prijava šalje? Dali i ponude/predračuni moraju biti priložene u originalnom obliku ili se mogu priložiti i kopije ponuda/predračuna?

Nije striktno propisan oblik prijave, bitno je samo da su dostavljeni svi traženi obrasci i dokumenti (definirani u čl.10 Javnog poziva). Način na koji ćete ih objediniti (fascikla i sl.) je na vama.
Također, niti veličina, boja kuverte nije propisana. Prijava se podnosi u zatvorenoj kuverti, s naznakom na adresi kako je navedeno u Javnom pozivu. Ponude/predračuni mogu biti dostavljene u originalu ili kopiji.

8. S obzirom da prihvatljivi troškovi nisu detaljno razrađeni, već je navedeno samo da su prihvatljivi troškovi nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, pitanje je dali je prema tome nabava viličara prihvatljiv trošak, odnosno spada li u kategoriju strojeva/opreme/alata?
Također, ako se strojevi/oprema/alati nabavljaju izvan RH, dali popratna dokumentacija (predračuni, ponude) mora biti na hrvatskom jeziku?

Nabavka viličara je prihvatljivi trošak, ponude/predračuni mogu biti na stranom jeziku. Ukoliko se radi o poprilično stručnim/tehničkim karakteristikama strojeva bilo bi uputno da su i na hrvatskom jeziku.

9. Interesira me način dodjele sredstava putem natječaja kojeg županija ima raspisanog za gospodarstvenike iz Međimurske županije. Naime, u bodovnoj tabeli koja je u dokumentaciji, vidljivo je da se veći broj bodova dobiva ukoliko je sufinanciranje prijavitelja veće od 50%, to bi značilo da pošto je maksimalni iznos 15.000,00kn da prijavitelj mora najmanje osigurati >7.500,00kn vlastitih sredstava kako bi na spomenutom kriteriju dobio maksimalni broj bodova?

U članku VI. Kriteriji za ocjenjivanje Javnog poziva – Tablica kriterija i bodova točka 2. govori se o postotku vlastitog ulaganja u odnosu na ukupnu vrijednost ulaganja. Iznos od 15.000 kn je maksimalni iznos potpore, a ne visina ulaganja.

10. Prikupljamo dokumentaciju za natječaj – JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“. Tamo piše da se neki dokumenti moraju dostaviti ‘u izvorniku’ (stanje poreznog duga, BON2 i slično). Je li dovoljno da nam se to dostavi elektroničkim putem (kako je to sada praksa s porezne uprave, a tako su nam dokument i poslali iz knjigovodstva) – ili moramo baš osobno ići tamo i podići original?

Prihvaćamo elektronički oblik zapisa putem Jedinstvenog portala Porezne uprave – ePorezna.

11. Molim Vas da mi odgovorite kad je prihvatljiv početak provedbe projekta. Danom objave projekta ili danom početka zaprimanja projekta?

Temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti „Međimursko poduzetništvo“, točka III. Uvjeti prijave – definirano je da su po Programu prihvatljivi troškovi ulaganja od dana predaje prijave.

12. Lijepo Vas molim, za dodjelu bespovratnih sredstva poduzetnicima po programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetnika spada ugostiteljska djelatnost?

Prihvatljivi sektori definirani su u članku 4. Programa potpora. Područje djelatnosti Područje I – DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE – nije prihvatljivo.

13. Molim vas za informaciju vezano uz Tablicu proračuna projekta. Zanima nas dali jedinična cijena treba biti izračunata prema prosječnoj cijeni pribavljenih ponuda? Trebamo li pribaviti tri ponude te prema tom prosjeku uvrstiti cijenu za pojedinu aktivnost?

Dovoljna je jedna ponuda za aktivnosti koje prijavljujete, slijedom toga navodite i jediničnu cijenu.

14. Poštovani molim Vas objasnite mi što znači u obrascu Izjava o korištenim potporama male vrijednosti: u godini n-2 pri čemu je n tekuća fiskalna godina, u n-1 godini i u tekućoj fiskalnoj godini?

Tekuća godina je 2019., n-1 je 2018., n-2 je 2017. godina.

15. Molim vas za još jednu informaciju u vezi natječaja za 15.000 kn. Uključuje li taj iznos PDV ili se dodaje na to?

U Javnom pozivu, točka III. Uvjeti prijave definiran je PDV-a kao neprihvatljivi trošak.

16. Ako sam dobro shvatio mogu se prijaviti samo obrtnici koji imaju minimalno jednog zaposlenog? Poduzetnici koji imaju najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje prijave – dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva. Ja otvaram obrt 4.4.2019, da li se mogu javiti na taj natječaj?

U Javnom pozivu, točka II. Uvjeti prijave, definiran je uvjet da je za prijavu potrebno imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje prijave, slijedom navedenog novoosnovani obrt nije prihvatljivi prijavitelj.