Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Romskog naselja Orehovica

Datum objave: 30. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000013
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 28.01.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuša 1, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17. i 114/18.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Romskog naselja Orehovica
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica (Romsko naselje Orehovica)
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski projekt, oznake I-1839/18 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Ivana Garić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3821 (HIDROING d.o.o. HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) MAPA 1/2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstva zaštite okoliša i prirode – Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14. listopada 2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/51/2-18, od 16.08.2018.godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/122, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 20.08.2018.godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.28/18, broj i znak: 400400101/2337/18IH, od 24.09.2018.godine
- HOPS d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj i znak: 3004-1503/18. RI-MN, od 28.08.2018.godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0001006, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 12.09.2018.godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/6200, URBROJ: 376-10-18-2, od 13.08.2018.godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-47069780-18, od 17.09.2018.godine
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-201/18, od 22.08.2018.godine
- VIPnet d.o.o. – Izjava, od 04.09.2018.godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec – Sanitarno tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1647, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 23.08.2018.godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj : UPP-IZG-614-18, od 17.09.2018.godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-266/18-U, od 10.08.2018.godine
- Općina Orehovica - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-363-05/18-01/16, URBROJ:2109/22-11-19-5, od 14.09.2018.godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuša 1, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 06.11.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Romskog naselja Orehovica,
na katastarskim česticama u k.o. Orehovica (Romsko naselje Orehovica), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000013, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0002 od 27.11.2018. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9 od 14. listopada 2016. godine i rješenje o produženju važenja navedenog rješenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/16-08/124, URBROJ: 517-03-1-2-18-12 od 11. listopada 2018. godine iz kojih proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sanitarne kanalizacijske meže Romskog naselja Orehovica koji je sastavni dio sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša (A) i programa praćenja stanja okoliša (B)
c) priložen je geodetski elaborat, broj 030/18 za katastarske čestice u k.o. Orehovica od 15.10.2018. godine izrađen u tvrtki GEOBIRO d.o.o., Čakovec, Nikole Pavića 4, po ovlaštenom inženjeru geodezije Rajku Horvatu, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12 ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 936-03/18-02/45, URBROJ: 541-29-1/1-18-2 od 23.10.2018. godine
d) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
e) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake I-1839/18, od listopada 2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Ivani Garić, dip.ing.građ., broj ovlaštenja G 3821.
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
h) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže Romskog naselja Orehovica, Broj: UPP-VP-217-2018, od 31.10.2018. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki HIDROING d.o.o., Osijek, Tadije Smičiklasa 1 i tvrtki INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuša 1
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Orehovica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16. i 3/17.)
- DPU Romskog naselja Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 4 - Plan komunalne infrastrukture - mreža vovoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje u mjerilu 1:1000, Detaljnog plana uređenja Romskog naselja Orehovica, prikazane su trase planirane kanalizacijske mreže
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 55. i 56. Detaljnog plana uređenja Romskog naselja Orehovica i provedbenim odredbama članka 150., 151. i 152. Prostornog plana uređenja Općine Orehovica.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv odazvala sljedeća stranka i nakon uvida u spis dala izjavu:
- Franjo Bukal načelnik OPĆINE OREHOVICA, HR - 40322 Orehovica, Čakovečka 9, OIB 99677841113, za k.č.br. 1544/8 i druge u k.o. Orehovica - izjavio je da nema primjedbe na izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže kako je prikazano u idejnom projektu
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt, oznake I-1839/18 od 10.2018.godine
iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content