Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC

Datum objave: 22. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 18.01.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17. i 114/18.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC
na katastarskim česticama u ko. Nedelišće i k.o. Pretetinec (Nedelišće, Pretetinec, Dunjkovec)
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski oznake 205-16/18 od 10.2018.godine, ovlašteni projektant Juraj Cigler, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148 (CIGLER d.o.o. HR-40000 Čakovec, Dr. Vinka Žganca 58, OIB 44868485042).
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Mišljenje, KLASA: 351-03/18-01/30, URBROJ: 517-03-1-2-18-2, od 12.12.2018. godine da nije potrebno provesti postupak procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
- Ministarstvo unutarnjih poslova PU Međimurska - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/39/2-18, od 17.07.2018.godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA:340-09/18-08/283, URBROJ: 345-921-619-18-2, od 25.07.2018.godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.22/18, znak 400400101/1954/18IH, od 10.08.2018.godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Posebni uvjeti, NAŠ BROJ IZNAK 3004-13821/18.RI-MN, od 02.08.2018.godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0000496, URBROJ: 374-26-1-18-5, od 13.08.2018.godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/5507, URBROJ: 376-10-18-2, od 01.08.2018.godine
- VIPnet d.o.o. - Izjava, od 20.07.2018.godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. – Izjava o položaji EKI, T43-45899718-18, od 13.07.2018.godine
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-152/18, od 11.07.2018.godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1587, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 30.05.2018.godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu – Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/3518, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 02.08.2018.godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o. - Posebni uvjeti, RK broj: 776/18, od 12.10.2018.godine
- Ministarsvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/790, URBROJ: 525-07/0800-18-2, od 20.07.2018.godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-471-18, od 17.07.2018.godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Naš znak: VZ-237/18-U, od 18.07.2018.godine
- Općina Nedelišće - Posebni uvjeti, KLASA: 360-01/18-01/13, URBROJ: 2109/12-03-02-18-2, od 26.07.2018.godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.11.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS NEDELIŠĆE - DUNJKOVEC, 2. skupine
na katastarskim česticama u ko. Nedelišće i k.o. Pretetinec (Nedelišće, Pretetinec, Dunjkovec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0002 od 29.11.2018. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-01/30, URBROJ: 517-03-1-2-18-2, od 12. prosinca 2018. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, rekonstrukcija dijela magistralnog vodovoda CS Nedelišće – Dunjkovec, nije potrebno provesti postupak procjene, niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projek projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 205-16/18, od 10.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Juraju Cigleru, dipl.ing.građ, broj ovlaštenja G 148.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
g) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za rekonstrukciju dijela magistralnog vodovoda CS Nedelišće - Dunjkovec Broj: UPP-VP-212-2018 od 31.10.2018.
- Rješenje Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-325-07/12-01/61. UR:BROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine
Postojeća građevina koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se Dozvolom za upotrebu, Broj: 04/3-UpI-1966/1-1978 od 26. VII 1978. godine, izdana po Općinskom sekretarijatu za urbanizam, komunalne i imovinsko-pravne poslove Općine Čakovec
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Nedelišće - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 prikazana je trasa postojećeg magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda koji je predmet rekonstrukcije
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 146. i 147. navedenog plana..
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007 od 03.01.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 14.01.2019. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008 od 14.01.2019. godine
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt građenja magistralnog vodovoda,
oznake 205-16/18 od 10.2018. godine iz točke I. izreke lokacijske dozvole

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content