Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SVETA MARIJA

Datum objave: 14. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000002
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0006
Prelog, 14.01.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETA MARIJA, HR-40326 Sveta Marija,
Trg bana Jelačića 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2. skupine - centar izletničkog turizma uz stari tok Drave (sezonski caffe bar, vidikovac, prostor za agregat i sanitarije, igrališta i prateća oprema)
na katastarskoj čestici k.č.br. 2091/1 k.o. Sveta Marija (u Svetoj Mariji, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja uz stari tok Drave).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.01.2019. od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content