REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000101
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007
Prelog, 14.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica 110/35/10(20) kV Prelog (T04) – distribucijski dio u Prelogu
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 3650/2 k.o. Prelog (u Prelogu).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. 1. 2019. od 12:00 do 14:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.