Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - Međimurske vode, građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - građenje vodovodne i kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću

Datum objave: 2. siječnja 2019.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009
Čakovec, 27.12.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
⦁ građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - građenje vodovodne i kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću,
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće, Nedelišće, područje Zavrtja,
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - vodovodna i kanalizacijska mreža područja "Zavrtje" u Nedelišću, oznake 1679/2018 od 09.2018.godine, ovlašteni projektant Lucija Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002 ( AT CONSULT d.o.o. HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
⦁ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/18-09/35, URBROJ: 517-03-1-1-18-9, od 04.12.2018. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
⦁ Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/25/2-18, od 14.06.2018.godine
⦁ Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1507, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 30.05.2018.godine
⦁ Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu – konzervatorski uvjeti - mišljenje, KLASA: 612-08/18-23/2608, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 19.06.2018.godine
⦁ Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0002826, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 19.06.2018.godine
⦁ Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/4033, URBROJ: 376-10-18-2, od 05.07.2018.godine
⦁ OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Izjava, Broj: OT-40-115/18, od 24.05.2018.godine
⦁ HRVATSKI TELEKOM d.d. - Izjava, oznaka:T43-45125915-18, od 30.05.2018.godine
⦁ VIPnet d.o.o. - Izjava, Broj: 4009, od 05.06.2018.godine
⦁ MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-352-18, od 25.05.2018.godine
⦁ MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-182/18-U, od 04.06.2018.godine
⦁ HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, broj 1.7/18, broj i znak: 400400101/1508/18IH, od 15.06.2018.godine
⦁ Općina Nedelišće - Posebni uvjeti, KLASA: 351-01/17-01/17, URBROJ: 2109/12-03-02-18-19, od 18.06.2018.godine
III. Predmetni zahvat, građenje vodovodne i kanalizacijske mreže, predviđeno je u 13 faza što je vezano na izgradnju prometnica područja Zavrtje. Faze izvođenja radova vodovodne i kanalizacijske mreže prikazane su u grafičkom dijelu idejnog projekta i tablici s prikazom svih faza i ograničenjem uvjetnih faza. Građevinske i uporabne dozvole mogu se izdati po fazama, za više faza ili za sve faze.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.10.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
⦁ građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - građenje vodovodne i kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću
na katastarskim česticama u k.o. Nedelišće, Nedelišće, područje Zavrtja, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011, URBROJ:2109/1-09-1/01-18-0002 od 05.12.2018. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/18-09/35, URBROJ: 517-03-1-1-18-9, od 04. prosinca 2018. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, građenje vodovodne i kanalizacijske mreže područja "Zavrtje" u Nedelišću, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje vodovodne i kanalizacijske mreže područja "Zavrtje" u Nedelišću, Broj: UPP-VP-200-2018 od 24.10.2018. godine Odredbom članka 22. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/12, 56/13) propisano je da je građenje i održavanje građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od interesa za Republiku Hrvatsku
d) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
e) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
⦁ Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 1679/2018, od 28.09.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Luciji Petković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6002.
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
g) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
⦁ PPUO Nedelišće - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15.
⦁ UPU područja "Zavrtje" u Nedelišću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/17.
Predmetni zahvat nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje u mjerilu 1:2000 UPU-a područja "ZAVRTJE" u Nedelišću, prikazane su planirane trase vodovodne mreže i planirane trase mreže sanitarno fekalne i oborinske odvodnje
Kartografski prikaz iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileži spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 88. do 95. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen,
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007 od 11.12.2018. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 21.12.2018. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008 od 21.12.2018. godine

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 20.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POMOĆNICA PROČELNIKA                   
Slava Horvat, dipl.ing.građ.                    

SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content