Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, na radno mjesto - zaštitar

Datum objave: 6. prosinca 2018.

KLASA: 112-02/18-03/8
URBROJ: 2109/1-06-18-1
Čakovec, 28.11.2018.
Na temelju članka 17. i 19., a u svezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na radno mjesto:

- zaštitar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema tehničke ili ekonomske struke
- dopuštenje policijske uprave za obavljanje poslova zaštite (zaštitarska licenca)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima zaštite.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U radni odnos ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz da kandidat posjeduje dopuštenje policijske uprave za obavljanje poslova zaštite -zaštitarska licenca (original ili preslika)
- dokaz o jednoj godini radnog iskustva na poslovima zaštite (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i slično)
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
- vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Tražena dokumentacija se može dostaviti u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat je dužan prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Na web stranicama Međimurske županije – www. medjimurska-zupanija. hr pobliže su navedeni poslovi zaštitara, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam u radni odnos, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
PRIVREMENI PROČELNIK
Goran Gotal, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content