Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - I.P.A. SEKCIJA HRVATSKA REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE-ČAKOVEC - pješački most Gornji Kuršanec

Datum objave: 16. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000169
URBROJ: 2109/1-09-2/01-18-0006
Čakovec, 16.11.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor I.P.A. SEKCIJA HRVATSKA REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE-ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7, OIB 43350551823 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru I.P.A. SEKCIJA HRVATSKA REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE-ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7, OIB 43350551823:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - pješački most duljine 11,80 m, 2. skupine,
na građevnoj čestici 2366 k.o. Pušćine, Gornji Kuršanec,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 233/18, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442, a sadržava:
1. građevinski projekt, oznake 233/18 od 06.2018. godine, ovlašteni projektant Rade Ivanov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3422 (LABOS d.o.o. HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor I.P.A. SEKCIJA HRVATSKA REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE-ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7, OIB 43350551823, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 05.09.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - pješački most duljine 11,80 m, 2. skupine,
na građevnoj čestici 2366 k.o. Pušćine, Gornji Kuršanec, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole,
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima,
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 233/18, od 06.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442.
c) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom,
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda glavnog projekta, NAŠ BROJ I ZNAK 400400101/1773/18IH, od 17.07.2017. godine.
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-17/0000417, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 18.07.2018. godine.
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, UPP-IZG-470-18, od 17.07.2018. godine.
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Naš znak: VZ-157/18-P, od 18.07.2018. godine
- Ministarstvo Poljoprivrede, Zagreb, Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/842, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 17. rujna 2018. godine.
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Međimurske županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-07/18-03/22, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 13.08.2018. godine.
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, Ur.broj: KC06-18-2318/02, od 16.07.2018. godine.
- Općina Nedelišće - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/18-01/11, URBROJ: 2109/12-03-02-18-4, od 20.07.2018. godine.
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/5371, URBROJ: 376-10-18-2, od 31.07.2018. godine.
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za zaštitu okoliša i prirode - Rješenje, KLASA: UPI-612-07/18-03/12, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-4, od 04.07.2018. godine.
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju
Dravu, Varaždin, Međimurska 26b, KLASA: 325-10/18-04/0001916, URBROJ: 374-
26-4-18-2, od 04.09.2018. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Nedelišće - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15.
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu 1. “Korištenje i namjena prostora“, u zoni šume posebne namjene, šume uz Dravu (oznaka Š3),
- prema kartografskom prikazu 4.4. granice građevinskog područja naselja Gornji Kuršanec u mjerilu 1:5000 utvrđeno je da se predmetna građevna čestica nalazi izvan granice građevinskog područja naselja Gornji Kuršanec i to u zoni šume posebne namjene, šume uz Dravu.
Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom i to 8., 121. i 122. navedenog plana.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu,
g) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na sustav odvodnje otpadnih voda nije propisana Zakonom,
h) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu nije propisana Zakonom,
Stranke u postupku Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b i Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica, I. Meštrovića 28 izdale Potvrde na glavni projekt pa se smatra da su izvršile uvid u projektnu dokumentaciju i da nemaju primjedbe na prikazani glavni projekt.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 800,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content