Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukcija državne ceste D209, dionica Mursko Središće - Slemenice

Datum objave: 16. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0013
Čakovec, 14.11.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupan po tvrtki VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, OIB: 90065109851 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000208, URBROJ: 531-06-2-1-18-0002 od 06.09.2018. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupanoj po tvrtki VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, OIB: 90065109851:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste D209, dionica Mursko Središće - Slemenice, duljine 7,69 km, 1. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec k.o. Mačkovec na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji,
u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake 104/14, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851), a sadržava:
1. građevinski projekt - projekt glavne trase i raskrižja - tekstualni dio, oznake 104/14 - KNJIGA I-1 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA I-1
2. građevinski projekt - projekt glavne trase i raskrižja – nacrti, oznake 104/14 - KNJIGA I-2 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA I-2
3. građevinski projekt - projekt glavne trase i raskrižja – nacrti, oznake 104/14 - KNJIGA I-3 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA I-3
4. građevinski projekt - projekt obnove kolnika, oznake 104/14 - KNJIGA I-4 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA I-4
5. građevinski projekt - projekt unutarnje i vanjske odvodnje, oznake 104/14 - KNJIGA II od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA II
6. građevinski projekt - projekt objekata u trasi, oznake 104/14 - KNJIGA III od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Igor Mrak, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 191 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA III
7. građevinski projekt - projekt prometne opreme i signalizacije, oznake 104/14 - KNJIGA IV od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Tomislav Kreč, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA IV
8. arhitektonski projekt - projekt krajobraznog uređenja, oznake 2/15 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Vedran Kögl, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2 (KÖGL & PLAVEC d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 53a, OIB 45225211329) KNJIGA V
9. građevinski projekt - projekt zaštite od buke oznake 104/14 - KNJIGA VI od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Igor Mrak, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 191 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) KNJIGA VI
10. elektrotehnički projekt - projekt rekonstrukcije (prelaganja) i zaštite elektroenergetskih vodova, oznake 062/14 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Mladen Poljak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 567 (TESLA d.o.o. HR-42240 Horvatsko, Horvatsko 18, OIB 24079480259) KNJIGA VII
11. elektrotehnički projekt -projekt rekonstrukcije (prelaganja) i zaštite javne TK mreže, oznake 063/14 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Mladen Poljak, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 567 (TESLA d.o.o. HR-42240 Horvatsko, Horvatsko 18, OIB 24079480259) KNJIGA VIII
12. strojarski projekt - projekt dodatne zaštite magistralnog plinovoda, oznake 02-01/2015 od 01.2015. godine, ovlašteni projektant Ivica Barbir, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1696 (ENERGO-S d.o.o. HR-42000 Varaždin, Trg A. G. Matoša 3, OIB 07898477794) KNJIGA IX
13. građevinski projekt - dio građevine: situacija građevine, oznake 104/14 od 05.2017. godine, ovlašteni projektant Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o. HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) KNJIGA X.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupane po tvrtki VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, OIB: 90065109851 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000208, URBROJ: 531-06-2-1-18-0002 od 06.09.2018. godine, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 11.09.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste D209, dionica Mursko Središće - Slemenice, duljine 7,69 km, 1. skupine
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec k.o. Mačkovec na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji, iz točke I. izreke ove dozvole.
Rekonstrukcija obuhvaća proširenje kolnika ceste, građenje pješačkih staza i biciklističkih traka s obje strane kolnika unutar naselja, građenje biciklističkih traka s obje strane kolnika izvan naselja, rekonstrukciju autobusnih stajališta te postojećih raskrižja sa županijskim i lokalnim cestama, uređenje sustava odvodnje, sanaciju propusta te obnovu prometne opreme i signalizacije.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0002 od 18.09.2018. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, URBROJ: 2109/1-09/1-14-7, od 27.08.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 19.09.2014. godine i Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000015, URBROJ: 2109/1-09/02-16-0003, od 08.09.2016. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 04.10.2016. godine.
c) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s Lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta broj 104/14-2 o usklađenosti građevinskog projekta – projekt glavne trase i raskrižja, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA I-1, 104/14-KNJIGA I-2, 104/14-KNJIGA I-3 i 104/14-KNJIGA I-4, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Kreču, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189.
- Izjava projektanta broj 104/14-2 o usklađenosti građevinskog projekta – projekt unutarnje i vanjske odvodnje, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA II, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Kreču, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189.
- Izjava projektanta broj 104/14-3 o usklađenosti građevinskog projekta – projekt objekata u trasi, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA III, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Mrak Igoru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 191.
- Izjava projektanta broj 104/14-2 o usklađenosti građevinskog projekta – projekt prometne opreme i signalizacije, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA IV, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Kreču, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 189.
- Izjava projektanta broj 2/15 o usklađenosti arhitektonskog projekta – projekt krajobraznog uređenja, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 2/15, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Kӧgl Vedranu, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2.
- Izjava projektanta broj 104/14-3 o usklađenosti građevinskog projekta – projekt zaštite od buke, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA VI, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Mrak Igoru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 191.
- Izjava projektanta broj 062/14-E5-GP o usklađenosti elektrotehničkog projekta – projekt rekonstrukcije (prelaganja) i zaštite elektroenergetskih vodova, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 062/14, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Goranu Ribiću, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2300.
- Izjava projektanta broj 062/14-E5-GP o usklađenosti elektrotehničkog projekta – projekt rekonstrukcije (prelaganja) i zaštite javne TK mreže, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 063/14, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Goranu Ribiću, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2300.
- Izjava projektanta broj 02-01/2015 o usklađenosti strojarskog projekta – projekt dodatne zaštite magistralnog plinovoda, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 02-01/2015, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ivici Barbiru, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1696.
- Izjava projektanta broj o usklađenosti građevinskog projekta – situacija građevine, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 104/14-KNJIGA X, od kolovoza 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Marku Zrakiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378.
d) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-59/28/2-15, od 07.05.2015. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/14-09/68, URBROJ: 2109-10-03-04-15-4, od 03.04.2015. godine
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Potvrda, KLASA: 350-05/15-01/115, URBROJ: 530-05-1-1-1-15-2, od 14.04.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj i znak: 4004001/514/15JB (725), od 12.02.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-17/0001420, URBROJ: 374-3603-1-18-2, od 25.09.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/15-02/162, URBROJ: 376-10/ML-15-2 (HP), od 25.02.2015. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - Potvrda glavnog projekta, Oznaka: T44-560175--15, od 16.02.2015. godine
- METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Potvrda glavnog projekta, od 11.02.2015. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/15-05/2030, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 20.05.2015. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, Ur.broj: KC-06-15-743/02, od 25.03.2015. godine
- PLINACRO d.o.o. - Potvrda, Klasa: PL-15/0396/15/DM, Ur. broj: K/MB-15-2, od 05.02.2015. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Potvrda, KLASA: 350-05/15-01/213, URBROJ: 525-07/0375-15-2, od 30.03.2015. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/15-23/2275, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 14.05.2015. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-376-15, od 29.04.2015. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: OD-73/15-P, od 23.04.2015. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-01/15-01/1, URBROJ: 2109/2-08-15-042, od 27.04.2015. godine
- Grad Mursko Središće - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 363-01/15-01/700, URBROJ: 2109/11-15-3/2-02, od 14.05.2015. godine.
g) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 6576, k.o. Mursko Središće, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44700/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 58, k.o. Zebanec, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44701/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 79, k.o. Štrukovec, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44699/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2579, k.o. Krištanovec, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44702/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1, k.o. Mačkovec, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44703/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2071, k.o. Mačkovec, od 12.10.2018. godine, pod brojem 44704/2018
- Ugovor o osnivanju prava građenja, od 12.10.2017. godine koji su sklopili Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371 zastupana po ravnateljici Ljerki Cividini i Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 OIB 55545787885 zastupane po direktoru Josipu Škoriću ovjeren po javnom bilježniku broj: OV-8819/17
- Ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade, od 08.01.2018. godine koji su sklopili Grad Mursko Središće, Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 10835908515 zastupan po gradonačelniku Draženu Srpak i Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 OIB 55545787885 zastupane po direktoru Josipu Škoriću, ovjeren po javnom bilježniku broj: OV-40/2018
Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa i to:
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2017-1/226, URBROJ: 345-421/164-2018/11, od 24.3.2018. godine dostavljen dana 05.04.2018. godine Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2017-1/237, URBROJ: 345-421/164-2018/13, od 28.3.2018. godine dostavljen dana 05.04.2018. godine Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2017-1/237, URBROJ: 345-421/164-2018/12, od 28.3.2018. godine dostavljen dana 09.04.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 16
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2017-1/226, URBROJ: 345-421/164-2018/3, od 28.3.2018. godine dostavljen dana 09.04.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 16
- Dopis Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, KLASA: 940-01/2017-1/225, URBROJ: 345-421/164-2018/08, od 22.3.2018. godine dostavljen dana 09.04.2018. godine Gradu Čakovcu, Čakovec, Kralja Tomislava 16
Potvrde Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove o pokretanju postupka izvlaštenja nekretnina i to:
KLASA: 943-04/18-01/02, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 10. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Štrukovec
KLASA: 943-04/18-01/03, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 09. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Žiškovec
KLASA: 943-04/18-01/04, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 09. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Mačkovec
KLASA: 943-04/18-01/05, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 09. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Mursko Središće
KLASA: 943-04/18-01/06, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 09. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Zasadbreg
KLASA: 943-04/18-01/07, URBROJ: 2109-01-03-03-18-02 od 09. listopada 2018. godine, za k.č. u k.o. Zebanec
h) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su parcelacijski elaborati u svrhu promjena u katastru zemljišta i ZK:
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-01 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/666, URBROJ: 541-29/1-16-2 od 10.11.2016. godine za k.o. Mursko Središće i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000054, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-02 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/819, URBROJ: 541-29/1-17-2 od 10.04.2017. godine za k.o. Zebanec i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000057, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-03 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/820, URBROJ: 541-29/1-17-2 od 04.04.2017. godine za k.o. Štrukovec i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000057, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-04 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/822, URBROJ: 541-29/1-17-2 od 06.03.2017. godine za k.o. Žiškovec i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000057, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-05 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/824, URBROJ: 541-29/1-17-2 od 12.04.2017. godine za k.o. Zasadbreg i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000057, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
- parcelacijski elaborat, T.D.Br.: 13-350GP-06 od svibnja 2016. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/16-02/667, URBROJ: 541-29/1-16-2 od 15.11.2016. godine za k.o. Mačkovec i potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/16-11/000054, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0003 od 25.08.2016. godine
i) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi su elaborati nepotpunog izvlaštenja:
- elaborat, T.D.Br.: 13-350GNI-01 od svibnja 2017. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/17-11/000061, URBROJ: 2109/1-09-1/02-17-0002 od 31.10.2017. godine
- elaborat, T.D.Br.: 13-350GNI-02 od svibnja 2017. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) potvrđen od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/17-11/000061, URBROJ: 2109/1-09-1/02-17-0002 od 31.10.2017. godine
j) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 0003-001/13-06/122, URBROJ: 345-521/404-14-6 od 03. ožujka 2014. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, za zastupanje u postupku ishođenja građevinske dozvole
Legalnost postojeće ceste koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se Uvjerenjem Državne geodetske uprave, područnog ureda za katastar Čakovec (KLASA: 935-08/14-02/00558, URBROJ: 541-29-02/4-14-2 od 25.08.2014. godine) da je građevina – državna cesta D209 evidentirana u katastru prije 15. veljače 1968. godine.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za rekonstrukciju građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 24.10.2018. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, URBROJ: 2109/1-09/1-14-7, od 27.08.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 19.09.2014. godine
- Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000015, URBROJ: 2109/1-09/02-16-0003, od 08.09.2016. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 04.10.2016. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za ukazati je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009 od 24.10.2018. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 05.11.2018. godine u vremenu od 9 do 11 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000174, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0010 od 05.11.2018. godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu na uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetnu rekonstrukciju građevine.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content