Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE - Međimurske vode d.o.o.

Datum objave: 26. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009
URBROJ: 2109/1-09/02-18-0010
Čakovec, 26.10.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 na temelju članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.), izdaje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA
LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 28.09.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 21.10.2016. godine, produžuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole, odnosno do 21.10.2020. godine.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 je zatražio podneskom zaprimljenim dana 14.09.2018. godine izdavanje rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole.
Odredbom članka 150. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), propisano je da se važenje lokacijske dozvole produžuje na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
Postupajući po zahtjevu proveden je postupak u kojem je utvrđeno da je zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole na Zakonu osnovan iz utvrđenja navedenog u obrazloženju ovog rješenja.
Uvidom u spis predmeta lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, utvrđeno je da je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 28.09.2016. godine, postala izvršna i pravomoćna dana 21.10. 2016. godine, te je krajnji rok važenja iste 21.10.2018. godine.
Zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole podnesen je dana 14.09.2018. godine, dakle u roku važenja predmetne lokacijske dozvole.
Uvidom u službenu evidenciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ovom Upravnom odjelu u vrijeme važenja lokacijske dozvole, do trenutka podnošenja zahtjeva za produženja važenja lokacijske dozvole, nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru odobren lokacijskom dozvolom.
Nadalje, lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 28.09.2016. godine izdana je u skladu i pozivom na Prostorni plan uređenja Grada Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04 i 15/15), koji se nakon izdavanja lokacijske dozvole izmijenio/dopunio, međutim koje izmjene i dopune prostornog plana nisu od utjecaja na mogućnost produženja važenja lokacijske dozvole. Naime, uvidom u naknadne izmjene i dopune PPUG-a Mursko Središće utvrđeno je da se izmjene i dopune, u sadržajnom smislu, nisu odnosile na zahvat u prostoru odobren predmetnom lokacijskom dozvolom za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda–uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru na katastarskim česticama navedenima u toj lokacijskoj dozvoli.
Također je po službenoj dužnosti zatraženo očitovanje javnopravnih tijela Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu vezano na izdane vodopravne uvjete, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0529, URBROJ: 374-26-1-16-07 od 11. 05 2016. godine, očitovanje Hrvatskog telekoma d.d. Sektora za razvoj sustava mreža i usluga, Odjela za upravljanje mrežnom infrastrukturom Zagreb, na izdanu izjavu o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) broj: T44-527014-16 od 15.02.2016. godine, očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike Zagreb na izdano rješenje, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12 od 14.12.2015. godine, očitovanje Županijske uprave za ceste Međimurske županije na izdane posebne uvjete građenja, KLASA: UP/I-340-01/16-09/15, URBROJ: 2109-10-02-04-16-3 od 12.02.2016. godine i očitovanje HEP Operatora distirbucijskog sustava ELEKTRA Čakovec na izdanu prethodnu elektroenergetsku suglasnost PEES Broj: 400400-160172-0011 od 01.03.2016. godine, a sve iz razloga što su citirani dokumenti sastavni dio lokacijske dozvole, te se u istima navodi rok njihova važenja.
U tom kontekstu, dana 03.10.2018. godine zaprimljeno je pisano očitovanje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0000529, URBROJ: 374-26-1-18-10 od 01.10.2018. godine iz kojeg proizlazi da izdani vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0529, URBROJ: 374-26-1-16-07 od 11. svibnja 2016. godine, ostaju i dalje pravovaljani, dok je dana 04.10.2018. godine zaprimljeno pisano očitovanje Županijske uprave za ceste Međimurske županije iz kojeg proizlazi da i dalje vrijede izdani posebni uvjeti građenja, KLASA: UP/I-340-01/16-09/15, URBROJ: 2109-10-02-04-16-3 od 12.02.2016. godine, pri čemu se ostala navedena javnopravna tijela na traženje Upravnog odjela u traženom roku, a ni do donošenja ovog rješenja, nisu pisano očitovala na traženo, pa je zauzeto stajalište da su i ti posebni uvjeti i dalje važeći.
Ostali uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana, kao i ostali posebni uvjeti javnopravih tijela koji su sastavni dio lokacijske dozvole, a od kojih nije traženo pisano očitovanje, nisu se promijenili, odnosno i dalje su važeći.
Slijedom navedenog, kako su ispunjeni uvjeti iz članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content