Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat. čest. 1700/17) - ISPRAVLJEN (30.10.2018.)

Datum objave: 26. listopada 2018.

Napomena: s danom 30.10.2018.godine objavljuje se, zbog otklanjanja uočene pogreške, ispravljeni tekst „Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat. čest. 1700/17)“ usklađen sa tekstom predmetnog javnog natječaja objavljenog u tiskanom izdanju „Međimurskih novina“ dana 26.10. 2018.godine.


Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat. čest. 1700/17) („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/18), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Međimurske županije
(k.o. Čakovec, kat. čest. 1700/17)

1. Predmet prodaje:
Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Čakovcu, z.k. ul. br. 4404, k.o. Čakovec, z.k. čest. 1134/53/14 (kat. čest. 1700/17), pašnjak bana J. Jelačića, ukupne površine 8 868 m2.
1.1. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji III. Izmjene i dopune prostornog uređenja Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/03., 9/09., 6/12., i 7/14) parcela se nalazi u prostoru namijenjenom za razvoj naselja.
2. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetne nekretnine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.
3. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 257.615,40 € protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
3.2. Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 77,284.62 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Međimurske županije otvoren kod Privredne banke Zagreb IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine-kat.čest.1700/17“. Za strane ponuditelje – SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.
4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba) te adresu elektroničke pošte ili telefax ponuditelja;
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja u pravilu ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Dulji rok plaćanja od navedenog moguć je uz uvjete određene čl. 17. Odluke županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014).
4.3. Točan broj (IBAN) računa ponuditelja na koji se uplaćena jamčevina vraća u slučaju da ponuda ne bude ocijenjena najpovoljnijom ponudom;
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis, odnosno potpis i pečat ponuditelja;
4.5. Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe), dokaz o uplati jamčevine, opis razvoja i korištenja nekretnine.
5. Ostali uvjeti javnog natječaja:
5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.
5.2. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je ponuđena cijena više od početne.
5.3. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnine-kat.čest.1700/17“. Rok za dostavu ponude teče od dana objave u lokalnom listu do 09.11.2018. godine do 12 sati. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Međimurskoj županiji, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Povjerenstvo za prodaju nekretnine provest će javno otvaranje zaprimljenih ponuda dana 12.11.2018. godine u 9.00 sati, u sobi broj 44, Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2.
5.4. Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će župan Međimurske županije.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Svi elementi ugovora predstavljati će bitne uvjete ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.
5.5. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja. U slučaju poništenja natječaja prodavatelj vraća ponuditelju uplaćenu jamčevinu.
5.6. Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove (Goran Gotal, dipl.iur., 040/374-012) e-mail: goran.gotal@medjimurska–zupanija.hr.
5.7. Ovaj javni natječaj objavit će se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
KLASA: 940-01/18-03/14
URBROJ: 2109/1-01-18-6
Čakovec, 22.10.2018.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content