Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta GKP PRE-KOM d.o.o.

Datum objave: 24. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000077
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0005
Prelog, 23.10.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GKP PRE-KOM d.o.o., HR-40323 Prelog, Ulica Kralja Zvonimira 9
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - skladište korisnog otpada, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br.4057/2 k.o. Prelog u Prelogu, Hrupine 8.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2018. u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content