Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije donio je

O D L U K U
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

1. Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, KLASA: 112-02/18-03/4, URBROJ:2109/1-06-18-01 od 27. srpnja 2018. godine, objavljen na stranicama HZZ – Burza rada i na web stranicama Međimurske županije od 31. srpnja 2018. godine.

2. Protiv ove Odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Međimurske županije i dostaviti kandidatima u postupku.

PRIVREMENI PROČELNIK
Goran Gotal, dipl.iur.

KLASA: 112-02/18-03/4
URBROJ: 2109/1-06-18-06
Čakovec, 3. listopada 2018.