Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/18-03/8
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 17.rujna 2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

8. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 24. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 8. sjednici, 27. rujna 2018. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.