Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje sanitarne kanalizacijske mreže Gospodarske zone Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu

Datum objave: 8. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009
Čakovec, 06.08.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – građenje sanitarne kanalizacijske mreže Gospodarske zone Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu,
na katastarskim česticama k.č.br. 2714/3, 2714/2, 2711/3, 2711/2, 2778/11, 2701/1, 2700/4, 2700/2, 2704, 2710, 2791, 1065/4, 2702/1, 1064/1, 1063/1, 1062/4, 1061/1, 1054/1, 1054/2, 1055/2, 1056, 2703, 1058/2, 1058/1, 1057, 1055/3, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045 k.o. Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, gospodarska zona,
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake 1635/2016 od 05.2018. godine, ovlašteni projektant Ivor Vlahović, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4889 (AT CONSULT d.o.o. HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982) MAPA 1
2. geodetski projekt - izgradnja precrpne stanice PS 1, oznake 86/2016 od 10.2016. godine, ovlašteni geodeta Branko Špoljar, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 126 (Geodet No1 d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ante Starčevića 2, OIB 41454831222) MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode - Očitovanje, KLASA: 612-07/17-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-02, od 13.01.2017. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/1513, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/2-16-2, od 25.07.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-54/37/2-16, od 29.07.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/29, URBROJ: 525-07/0377-17-2, od 16.01.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Mišljenje, KLASA: 612-08/16-23/3934, URBROJ: 532-04-02-08/6-16-2, od 29.07.2016. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/3703, URBROJ: 374-26-1-16-03, od 10.08.2016. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/16-09/108, URBROJ: 2109-10-02-04-16-3, od 09.08.2016. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-933-16, od 01.08.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/4238, URBROJ: 376-10/PT-16-2 (HP), od 26.07.2016. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - Izjava, Oznaka: T43-44955538-18, od 16.05.2018. godine
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Izjava, Broj: OT-40-157/16, od 22.07.2016. godine
- VIPnet d.o.o. – Izjava o postojanju infrastrukture, od 18.08.2016. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/16-01/02, URBROJ: 2109-17/16-01/07, od 27.07.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 400400102/3019/16IH, 5538, od 01.09.2016. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-268/16-U. 1234/16, od 27.07.2016. godine.
III. Lokacijskom dozvolom i idejnim projektom predviđeno je građenje sanitarne kanalizacijske mreže u dvije faze
I. FAZA obuhvaća građenje gravitacijskih kanala od 1-8
II. FAZA obuhvaća građenje gravitacijskih kanala 9 i 10, tlačnog voda 1 i precrpne stanice PS1.
Građevinska dozvola može se ishoditi za svaku fazu zasebno ili jedna građevinska dozvola za obje faze. Uporabne dozvole mogu se ishoditi za svaku fazu zasebno uz uvjet da se prvo ishodi uporabna dozvola za I. FAZU
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
V. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
VI. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.06.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – građenje sanitarne kanalizacijske mreže Gospodarske zone Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu,
na katastarskim česticama k.č.br. 2714/3, 2714/2, 2711/3, 2711/2, 2778/11, 2701/1, 2700/4, 2700/2, 2704, 2710, 2791, 1065/4, 2702/1, 1064/1, 1063/1, 1062/4, 1061/1, 1054/1, 1054/2, 1055/2, 1056, 2703, 1058/2, 1058/1, 1057, 1055/3, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045 k.o. Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, gospodarska zona, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 14. prosinca 2015. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, u čijem obuhvatu se nalazi i predmetna kanalizacijska mreža, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže Gospodarske zone Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu. Odredbom članka 22. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/12, 56/13) propisano je da je građenje i održavanje građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od interesa za Republiku Hrvatsku
d) priložen je geodetski elaborat, broj 63/2016, od 24.10.2016. godine izrađeni u tvrtki Geodet No 1 d.o.o., Čakovec, Ante Starčevića 2, po ovlaštenom inženjeru geodezije Branku Špoljaru, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 126
e) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
f) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake T.D. 1635/2016, od svibnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Vlahović Ivoru, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4889.
g) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
h) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10., 2/12. i 3/18.
- DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri (1. dio) - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 20/08., 13/15., 7/16. i 15/17.
- UPU "Gospodarske zone Sveti Martin na Muri" - II. dio - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/10. i 11/15.
- UPU "Gospodarske zone Sveti Martin na Muri" - III. dio – I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/15. i 6/18.
Predmetna zahvat nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
- prema kartografskom prikazu 3E Plan odvodnje u mjerilu 1:1000 DPU-a gospodarske zone Sveti Martin na Muri (1. dio), (Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 20/08., 13/15., 7/16. i 15/17.) prikazana je planirana trasa fekalne kanalizacije
- prema kartografskom prikazu 2e Vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda u mjerilu 1:1000 UPU-a "Gospodarske zone Sveti Martin na Muri" - II. dio (Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/10. i 11/15.) prikazana je planirana mreža odvodnje sanitarno-otpadnih voda
- prema kartografskom prikazu 2d Vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda u mjerilu 1:1000 UPU-a "Gospodarske zone Sveti Martin na Muri" - III. dio (Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/15. i 6/18.) prikazana je planirana mreža odvodnje sanitarno-otpadnih voda i položaj precrpne stanice
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0005 od 13.07.2018. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 23.07.2018. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007 od 23.07.2018. godine
g) stranci, tvrtki TEHNOLAS d.o.o., HR-40313 Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Gospodarska 12, OIB 11883075917, omogućeno je osobnim pozivom da izvrši uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala pozvana stranka o čemu u spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008 od 27.07.2018. godine
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni i geodetski projekt iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content