Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije - VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA

Datum objave: 30. srpnja 2018.

KLASA: 112-03/18-03/5
URBROJ: 2109/1-12-18-01 Čakovec, 27. srpnja 2018.
Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Međimurske županije

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA
- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme dok traju projekti i to: Projekt Impuls za 54+ i Projekt „SUKUS – Srednjoškolci U Kulturnim i Umjetničkim Sadržajima“. Na svakom projektu radi se u nepunom radnom vremenu.
UVJETI:
- magistar ili stručni specijalist društveno-humanističke struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na projektima financiranim sredstvima EU i ostalim nacionalnim sredstvima,
- znanje iz područja upravljanja projektima EU
- najmanje 1 godina radnog iskustva u području kulture, obrazovanja ili srodnih područja
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
- znanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekata. Projekt „SUKUS – Srednjoškolci U Kulturnim i Umjetničkim Sadržajima“ traje do mjeseca ožujka 2019. godine, a Projekt Impuls za 54+ do kraja 2019. godine.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu u radu na projektima financiranim sredstavima EU i ostalim nacionalnim sredstvima (uvjerenje poslodavca odgovarajući ugovor i slično)
- dokaz o posjedovanju znanja iz područja upravljanja projektima EU (priložiti potvrde o sudjelovanju na edukacijama)
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima iz područja kulture, obrazovanja ili srodnih područja
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO-a
- dokaz o znanju iz područja upravljanja projektima EU
- vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- dokaz ili pisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
- dokaz ili pisanu izjavu poznavanju rada na računalu.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranicama Međimurske županije - www. mediimurska-zupaniia. hr pobliže su navedeni poslovi vezani uz rad na projektu, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Plaća se osigurava iz sredstava dobivenih za realizaciju oba projekta.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Riječi i pojmovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – viši stručni suradnik – voditelj projekta, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
PROČELNICA
Dr.sc. Sonja Tošić Grlač
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content