Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

Datum objave: 13. srpnja 2018.

 
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak i 35/08 – pročišćeni tekst), članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/18 i 07/18) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA od 6. srpnja 2018. godine, raspisuje se
 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA

 
Ravnateljem/ravnateljicom Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA može biti imenovana osoba koja ispunjava propisane uvjete Odlukom o osnivanju i Statutom Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, i to da je:

 • magistar društvene, humanističke, tehničke, biotehničke ili druge odgovarajuće struke (VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti),
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • da posjeduje izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom,
 • da izvrsno poznaje engleski jezik i posjeduje sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • da posjeduje napredno znanje rada na osobnom računalu,
 • da izvrsno poznaje odgovarajuće nacionalne propise i propise Europske unije,
 • da ima iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,
 • da ima hrvatsko državljanstvo,
 • da izradi i prezentira četverogodišnji plan rada Ustanove,
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak.

 
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan/a.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su dostaviti:

 • životopis u Europass formatu,
 • domovnicu – elektronički zapis ili presliku,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika (kandidati na razgovor donose original dokumenta),
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl. (preslika), popis projekata s nazivima i preciziranim odgovornostima unutar pojedinog projekta,
 • uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena preslika),
 • plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

 
Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA“ zaključno do 24. srpnja 2018. godine do 12 sati na adresu: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 (do tog datuma i sata moraju pristići prijave na navedenu adresu bez obzira na način dostave).
Natječaj će biti objavljen u lokalnom listu „Međimurske novine“ 13. 7. 2018. i lokalnom listu “List Međimurje” 16. 7. 2018., na internetskoj stranici REDEA-e i Međimurske županije.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, a u slučaju prijave većeg broja kandidata/kinja provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua) uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja intervjua. O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA zadržat će pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom  natječaju, te isti može poništiti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content