Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Međimurske županije u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41

Datum objave: 6. srpnja 2018.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Međimurske županije
u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41

1. Predmet prodaje:
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u zk. ul. 171 E, k.o. Čakovec, zk.čest. 70/B/2 ( kat. čest. br. 2141, k.o. iste) u naravi poslovno stambena građevina, dvor, površine sveukupno 121 čhv, 3.Suvlasnički dio: 76/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1.Etažna jedinica 3, poslovni prostor broj 3 u prizemlju i na katu građevine, ukupne površine 55,83m2, u planu posebnih dijelova zgrade označeno zelenom bojom, Ulica Ruđera Boškovića 41.
2. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetne nekretnine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.
3. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1.Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 40.500,00 Eura protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 1000 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Međimurske županije otvoren kod Privredne banke Zagreb IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju poslovnog prostora, Ulica Ruđera Boškovića 41 “. Za strane ponuditelje – SWIFT: PBZZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.
4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
4.1. Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2. Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
4.3. Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
4.4. Naznaka ponuđene kupoprodajne cijene;
4.5. Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene
5. Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.
6. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je ponuđena cijena više od početne.
7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju poslovnog prostora-Ulica Ruđera Boškovića 41“. Rok za dostavu ponude je do 03.08.2018. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Međimurskoj županiji, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
8. Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će župan Međimurske županije.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Isplata kupovnine u roku/rokovima, predstavljat će bitan uvjet ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.
9. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.
Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove (Ana Varga 040/374-116) e-mail: ana.varga@medjimurska–zupanija.hr.
10. Ovaj javni natječaj objavit će se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
KLASA: 406-01/18-03/11
URBROJ: 2109/1-01-18-04
Čakovec, 29.06.2018. godine

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content