Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - OPĆINA ŠTRIGOVA biciklističko-informacijski centar s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom bregu

Datum objave: 18. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066
URBROJ: 2109/1-09/02-18-0013
Čakovec, 18.06.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI ŠTRIGOVA, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427:
- građenje građevine javne i društvene namjene - biciklističko-informacijski centar s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom bregu, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 468/6 i 474/3 k.o. Robadje (koja se formira iz dijela k.č.br. 468/4 i dijela 474/2 k.o. Robadje) Robadje 91,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake URBIA ARH-10/2017, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 779, a sadržava:
1. arhitektonski projekt oznake ARH-10/2017 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Igor Perhoč, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4268 (URBIA d.o.o. HR-40000 Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB 38235822242) MAPA 1
2. građevinski projekt - projekt konstrukcije oznake 29/2017 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Miljenko Kovač, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 177 (K.A. BIRO d.o.o. HR-40000 Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB 95555425898) MAPA 2
3. građevinski projekt - vodovod i odvodnja oznake NI-201/2017-HV od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Božica Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) MAPA 3
4. elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija oznake 23/18 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND d.o.o. HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589) MAPA 4
5. strojarski projekt oznake 648-2017 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421 (TOMIS d.o.o. HR-42000 Varaždin, Eugena Kvaternika 15, OIB 05963033942) MAPA 5
6. geodetski projekt oznake C-2018-0013 od 02.2018. godine, ovlašteni inženjer geodezje Josip Puklavec, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 18 (GEO-GAUSS d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1, OIB 45334430010) MAPA 6.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor OPĆINA ŠTRIGOVA , HR-40312 Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 12.04.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine javne i društvene namjene - biciklističko-informacijski centar s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom bregu, 2. skupine
na građevnoj čestici k.č.br. 468/6 i 474/3 k.o. Robadje (koje se formira iz dijela k.č.br. 468/4 i dijela 474/2 k.o. Robadje) Robadje 91, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0002 od 20.04.2018. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake ARH-10/2017, od studenoga 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Perhoč Igoru, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4268.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - vodovod i odvodnja, s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-201/2017-HV, od studenoga 2017. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Božici Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400.
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta - projekt elektroinstalacija, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 23/18, od veljače 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Davorinu Telebaru, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31.
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 648-2017, od studenoga 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Divjaku, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421.
c) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, Broj izvješća: 3548/2018 od 07.06.2018. godine, izrađeno u METAL-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Ilica 191c, po ovlaštenom revidentu Borisu Vranješu, dipl.ing.građ., ovlaštenom inženjeru građevinarstva (broj ovlaštenja: G 464) iz kojeg proizlazi da je glavni projekt izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima sa dodatnim zahtjevom revidenta da izvedbena dokumentacija podliježe reviziji
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Međimurske vode d.o.o.- Potvrda, Broj: UPP-IZG-187-18 od 22.03.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/18-02/1859, URBROJ: 376-10-18-2 od 20.03.2018. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-42/33/2-18 od 16.03.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj i znak: 4004001/674/18ZH (2156) od 16.03.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-07/0001186, URBROJ: 374-26-1-18-2 od 14.03.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1327, URBROJ: 534-07-04-2-8/4-18-2 od 12.03.2018. godine
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Potvrda, KLASA: 350-05/18-01/103, URBROJ: 376-05-01-18-2 od 17.05.2018. godine
- Općina Štrigova - Potvrda, KLASA: 361-03/18-01-2, URBROJ: 2109/18-18/2 od 30.04.2018. godine.
g) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 843, k.o. 9998, I Brežni kotar, od 02.02.2018. godine, pod brojem 4827/2018.
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 495, k.o. 9998, I Brežni kotar, od 02.02.2018. godine, pod brojem 4828/2018.
- Pisana suglasnost vlasnika zemljišta Bojana Štampara, Sveti Urban 2, za izdavanje građevinske dozvole od 05.05.201/8. godine izdana investitoru Općini Štrigova, ovjerena po javnom bilježniku Ani Kalšan Mališ, Broj: OV-1558/2018. od 08.05.2018. godine
- Pisana suglasnost vlasnika zemljišta Rajka Cmrečnjaka, Sveti Urban 273, za izdavanje građevinske dozvole od 26.04.201/8. godine izdana investitoru Općini Štrigova, ovjerena po javnom bilježniku Mirjani Zvonarek, Broj: OV-3727/2018. od 26.04.2018. godine
Uz dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji investitor je priložio i elaborat zaštite na radu, geotehnički elaborat, te projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje i toplinsku zaštitu.
Dakle, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje građevine navedene u točki I. izreke građevinske dozvole, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 12.06.2018. godine, o čemu spisu predmeta prileži obavijest o urednom zahtjevu, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0007 od 12.06.2018. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Štrigova - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/05., 9/16. i 13/17.
Naime, uvidom u grafički dio PPUO-a Štrigova, broj kartografskog prikaza 1. korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:25000 i broj kartografskog prikaza 4.4. građevinsko područje naselja Robadje i Leskovec u mjerilu 1:5000, utvrđeno je da se čestice zemljišta iz točke I. izreke građevinske dozvole na kojima se odobrava predmetna gradnja nalaze unutar izdvojenog građevinskog područja naselja Robadje-prostora značajnog za panoramske vrijednosti krajobraza gornjeg Međimurja. Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista izrađena u skladu s odredbama članaka 59c., 59d., 59e., 59f. i 59g PPUO-a Štrigova - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/05., 9/16. i 13/17.).
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu (pristup na prometnu površinu ostvaruje se sa postojeće ulice-nerazvrstane ceste k.č.br. 473 k.o. Robadje-javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Štrigova)
g) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen (otpadne vode odvoditi će se u vodonepropusnu septičku taložnicu zatvorenog tipa sukladno dokumentu prostornog uređenja)
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu predmetna (građevina će biti priključena na niskonaponsku mrežu prema posebnim uvjetima i potvrdi glavnog projekta nadležnog distributera)
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0011 od 13.06.2018. godine, da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis, usmeno na zapisnik sastavljen dana 15.06.2018. godine, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0012 od, koji prileži spisu predmeta, dale izjave kako slijedi:
Općina Štrigova, Štrigova 31, OIB 21565174427, zastupana po načelniku općine Stanislavu Reberniku, vlasnik nekretnina k.č.br. 469, 473 i 1399/1 k.o. Robadje koje neposredno graniče sa nekretninama k.č.br. 468/4 i 474/2 k.o. Robadje, nakon uvida u spis predmeta izjavila je da nema primjedbe na gradnju prikazanu projektnom dokumentacijom.
Rajko Cmrečnjak, Sveti Urban 273, OIB 05152670097, suvlasnik nekretnina k.č.br. 474/2 i 468/4 k.o. Robadje na kojima se planira gradnja, te suvlasnik nekretnina k.č.br. 488/2, 475/1 i 472 k.o. Robadje koje neposredno graniče sa nekretninama k.č.br. 468/4 i 474/2 k.o. Robadje, nakon uvida u spis izjavio je da nema primjedbe na gradnju prikazanu projektnom dokumentacijom.
Bojan Štampar, Sveti Urban 2, OIB 12319805801, suvlasnik nekretnina k.č.br. 474/2 i 468/4 k.o. Robadje na kojima se planira gradnja, te suvlasnik nekretnina k.č.br. 488/2, 475/1 i 472 k.o. Robadje koje neposredno graniče sa nekretninama k.č.br. 468/4 i 474/2 k.o. Robadje, nakon uvida u spis izjavio je da nema primjedbe na gradnju prikazanu projektnom dokumentacijom.
Marko Cmrečnjak, Sveti Urban 273, OIB 52698958424, vlasnik nekretnina k.č.br. 474/1 i 488/1 k.o. Robadje koje neposredno graniče sa nekretninom k.č.br. 474/2 k.o. Robadje, nakon uvida u spis izjavio je da nema primjedbe na gradnju prikazanu projektnom dokumentacijom.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content