Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

Datum objave: 15. lipnja 2018.

 
KLASA: 112-03/18-03/3
URBROJ: 2109/1-07-18-01
Čakovec, 15. lipnja 2018.
 
            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti raspisuje

OGLAS

            za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na radno mjesto:

Viši referent – Administrator na projektu Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA

 

 • 1 izvršitelj, za potrebe rada na projektu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, uz probni rad od 2 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenih ili tehničkih znanosti (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od 3 godine ispunjavaju objavljene stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik odnosno stručna prvostupnica)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje MS Office sustava
 • samostalnost u radu, razvijene vještine organizacije i komunikacije, visoka razina odgovornosti prema radnim zadacima, vozačka dozvola B kategorije.

 
Riječi i pojmovi korišteni u oglasu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja
 • potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
 • elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o postojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično)
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz ili pisana izjava o traženom znanju engleskog jezika
 • dokaz ili pisana izjava o poznavanju rada na računalu (MS Office sustav)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu.

 
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas, te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
            PROČELNIK
Darko Radanović, mag.inf.
 
Prilog:

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content