Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - CENTROMETAL d.o.o.

Datum objave: 8. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000102
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0007
Čakovec, 07.06.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, tvrtka CENTROMETAL d.o.o. HR-40306 Macinec, Glavna 12, OIB 78657836300, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru, tvrtki CENTROMETAL d.o.o. HR-40306 Macinec, Glavna 12, OIB 78657836300:
- rekonstrukcija građevine - rekonstrukcija poslovne građevine – dogradnja, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1529/2 k.o. Macinec (koja se formira od k.č.br. 1529/2, 1505/2, 1502/2, 1501/2, 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/2, 1493/2, 1492/2, 1491/2, 1490/2, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513/1, 1514/1, 1515/1 k.o. Macinec), Macinec, Glavna ulica,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, od 02.2018. godine, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779, a sadržava:
1. arhitektonski projekt i elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, br.tehn.dn. ARH-02/2018 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Igor Perhoč, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4268 (URBIA d.o.o. HR-40000 Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB 38235822242), MAPA 1
2. građevinski projekt - projekt konstrukcije, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, br.tehn.dn. 06-IP/2018, od 03.2018. godine, ovlašteni projektant Igor Prišlić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4102 (REVOLUSTATIK d.o.o. HR-42000 Varaždin, Ive Mikaca 2c, OIB 83590452963), MAPA 2
3. građevinski projekt - projekt vodovoda i odvodnje, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, oznake NI-24/2018-H, od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Božica Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924), MAPA 3
4. građevinski projekt - projekt vanjskog uređenja, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, oznake NI-25/2018-V, od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Božica Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING d.o.o. HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924), MAPA 4
5. elektrotehnički projekt - projekt elektorinstalacija, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, br.tehn.dn. 21/18, od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND d.o.o. HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589), MAPA V, SVEZAK 1/2
6. elektrotehnički projekt - projekt elektorinstalacija, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, br.tehn.dn. 21/18, od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND d.o.o. HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589), MAPA V, SVEZAK 2/2
7. strojarski projekt, zajedničke oznake URBIA ARH-02/2018, br.tehn.dn. 658-2018, od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421 (TOMIS d.o.o. HR-42000 Varaždin, Eugena Kvaternika 15, OIB 05963033942), MAPA 6
8. geodetski projekt, oznake 12/2018, od 02.2018. godine, ovlašteni geodeta Sandra Mihajlović, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1027 (GEO-M d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 3, OIB 19301771656), MAPA 7.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi rekonstrukciji u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak rekonstrukcije najkasnije osam dana prije početka rekonstrukcije.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, CENTROMETAL d.o.o. HR-40306 Macinec, Glavna 12, OIB 78657836300, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.05.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine - rekonstrukciju poslovne građevine – dogradnju, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1529/2 k.o. Macinec (koja se formira od k.č.br. 1529/2, 1505/2, 1502/2, 1501/2, 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/2, 1493/2, 1492/2, 1491/2, 1490/2, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513/1, 1514/1, 1515/1 k.o. Macinec), Macinec, Glavna ulica, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake ARH-02/2018, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Igoru Perhoču, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4268.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta – projekta konstrukcije, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 06-IP/2018, od 03.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Igoru Prišliću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4102.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta – projekta vodovoda i odvodnje, s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-24/2018-H, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Božici Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 4100.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta – projekta vanjskog uređenja, s prostornim planom i drugim propisima, oznake NI-25/2018-V, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Božici Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja G 4100.
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta – projeka elektroinstalacija, s prostornim planom i drugim propisima, oznake 21/2018, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Davorinu Telebaru, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31.
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 658-2018, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Divjaku, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421.
c) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće br. 43/05/18, od 25.05.2018. godine, o izvršenoj kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija, koje je izradio ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija, Milovan Skendžić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3022, red.br. evidencije 14/13, sa zahtjevom za dodatnu kontrolu izvedbenog projekta – nacrta armature.
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-42/39/2-18, od 10.05.2018. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 4004001/1082/18ZH, od 27.04.2018. godine
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1423, URBROJ: 534-07-4-2-8/3-18-2, od 25.04.2018. godine
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-92/18-P, od 27.04.2018. godine
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: UPP-IZG-274-18, od 30.04.2018. godine
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-07/0001943, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 15.05.2018. godine
HŽ Infrastruktura d.o.o. - Potvrda, RK broj: 332/18, Znak: HŽI-1.3.2. M.G.B., od 02.05.2018. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/18-02/3150, URBROJ: 376-10-18-2, od 07.05.2018. godine.
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1084, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23775/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5835, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23777/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5831, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23778/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5833, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23779/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5830, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23780/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5829, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23781/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5834, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23782/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5836, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23783/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 5832, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23784/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 347, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23785/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 589, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23786/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 403, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23787/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1058, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23791/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 133, k.o. 303216, Macinec, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23788/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 447, k.o. 303020, Gornji Hrašćan, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23789/2018,
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 405, k.o. 303020, Gornji Hrašćan, od 30.05.2018. godine, pod brojem 23790/2018.
Postojeća građevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/12-01/10, URBROJ: 2109/1-13/3-12-06, od 21. ožujka 2012. godine, izdanom po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, izvršnom dana 17. travnja 2012. godine, izdanom na temelju Potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/09-01/63, URBROJ: 2109/1-13/3-09-07, od 10. studenoga 2009. godine, Reg.br. 303/2009., izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Potvrde izmjene i dopune potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/11-01/83, URBROJ: 2109/1-13/3-12-05, od 25. siječnja 2012. godine, Reg.br. 303/2009., izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- UPU dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/07. i 4/16.
Uvidom u grafički dio UPU dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/07. i 4/16, broj kartografskog prikaza 1. - korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000, utvrđeno je da se katastarske čestice na kojima se planira rekonstrukcija, nalaze na području, označenom kao zona gospodarske namjene – pretežito proizvodne (oznake I1).
Slijedom navedenoga, pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista izrađena u skladu s odredbama članaka 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 28 i 42. UPU dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/07. i 4/16.).
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) građevna čestica, odnosno rekonstruirana građevina je priključena na prometnu površinu – ima postojeći prilaz
g) postoji mogućnost priključenja rekonstruirane građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) postoji mogućnost priključenja rekonstruirane građevine na niskonaponsku električnu mrežu.
Sukladno odredbama članaka 115. i 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17.), strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000102, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0004, od 30.05.2018. godine, da izvrše uvid u spis predmeta. Javnom pozivu, oglašenom na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenom na mrežnim stranicama Međimurske županije, te na katastarskoj čestici, na kojoj se izvodi rekonstrukcija, da dana 07.06.2018. godine u 9,00 sati u ovom Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna uredno pozvana stranka u postupku, o čemu u spisu prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000102, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0005, od 07.06.2018. godine.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 12.950,00 kuna kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.)
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.
DOSTAVITI:
1. CENTROMETAL d.o.o. HR-40306 Macinec, Glavna 12, sa glavnim projektom u dva primjerka
2. Oglasna ploča ploča (za stranke koje se nisu odazvale pozivu na uvid u trajanju od 8 dana)
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje
NA ZNANJE:
1. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Trnava, Čakovec, Ivana Mažuranića 2
4. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content