Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

I. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE - eksploatacija građevnog pijeska i šljunka i oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Turčišće"

Datum objave: 7. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009
Čakovec, 06.06.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec, HR-40000 Čakovec, Miroslava Krleže 39, OIB 27990498291, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) i Odluke na nadležno postupanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: 350-05/18-16/000013, URBROJ: 531-06-1-1-2-18-0002 od 28.02.2018. godine, izdaje

I. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/99-01/158, URBROJ: 2109-05-02-99-5, od 06.05.1999. godine, izdana po Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije, izvršna dana 24.05.1999. godine, kojom je odobren zahvat u prostoru za eksploataciju šljunka iz šljunčare „Turčišće“ na kat.čest.br. 4/8 k.o. Turčišće u Turčišću, mijenja se i glasi:
Ovom I. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru za:
- eksploatacija građevnog pijeska i šljunka i oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Turčišće",
na katastarskim česticama k.č.br. 3 i 4/8 k.o. Turčišće (Turčišće, Općina Domašinec), te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženim idejnim projektom koji je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, oznake T.D. 8/18 od 05.2018. godine, ovlašteni projektant Jurica Robert Hajdarović Haidar, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A 3512, (MINING društvo s ograničenom odgovornošću za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje HR-42000 Varaždin, Božidara Vančika 3, OIB 09523300790)
Kapacitet eksploatacije potvrđenih eksploatacijskih rezervi mineralne sirovine iznosi 2 539 432 m3 građevnog pijeska i šljunka, što uz maksimalni godišnji kapacitet eksploatacije od 50 000 m3 pijeska i šljunka omogućava eksploataciju narednih cca 50 godina
II. Posebni uvjeti javnopravnih tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su pribavljeni za I. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/12/2-18, od 26.03.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 400400101/862/18IH, 2488, od 04.04.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0001967, URBROJ: 374-26-1-18-2, od 24.04.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/2231, URBROJ: 376-10-18-2, od 10.04.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/317, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 26.03.2018. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Očitovanje, KLASA: 350-01/18-03/8, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-2, od 20.03.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Dopis, Ur.broj: DIR-04/MI-18-1925/02, od 27.03.2018. godine da nemaju posebne uvjete
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Mišljenje, KLASA: 612-08/18-23/1283, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 11.04.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Dopis, Broj: UPP-IZG-205-18, od 27.03.2018. godine da nemaju posebne uvjete
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Dopis, Znak: VZ-112/18-U, od 22.03.2018. godine da nemaju posebne uvjete
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1366, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 26.03.2018. godine
- Općina Domašinec - Očitovanje, KLASA: 022-02/18-01/14, URBROJ: 2109/4-18-02-03, od 19.04.2018. godine.
III. Na temelju ove Izmjene i dopune lokacijske dozvole ne može se započeti s radovima na eksploataciji i oplemenjivanju građevinskog pijeska i šljunka, već je potrebno ishoditi odgovarajući akt od strane tijela nadležnog za rudarstvo.
IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec, HR-40000 Čakovec, Miroslava Krleže 39, OIB 27990498291, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 07.05.2018. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za:
- zahvat u prostoru eksploatacija građevnog pijeska i šljunka i oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Turčišće",
na katastarskim česticama k.č.br. 3, 4/8 k.o. Turčišće Turčišće, Općina Domašinec, iz točke I. izreke ove dozvole.
Površina eksploatacijskog polja „Turčišće“ iznosi cca 22,94 ha. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se uz eksploataciju građevnog šljunka i eksploatacija pijeska te oplemenjivanje građevnog šljunka i pijeska pomoću mobilnog oplemenjivačkog postrojenja. Unutar obuhvata zahvata smjestit će se i prijenosni kontejner za djelatnike šljunčare, prijenosni kontejner za potrebnu opremu, kemijski WC, dizelski agregat i kolna vaga.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0002 od 15.05.2018. godine priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole.
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - izmjena i dopuna, s prostornim planom i drugim propisima, oznake T.D. 8/18, od svibnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Jurici Robertu Hajdarović Haidar, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A 3512.
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) priloženi su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
e) priloženo je rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša (A) i programa praćenja stanja okoliša (B) određenih slijedećim rješenjima:
- Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/256, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 21. prosinca 2017. godine, izdano po Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje.
- Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/256, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-9 od 05. ožujka 2018. godine, izdano po Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
f) priloženo je rješenje o davanju koncesije za eksploatacija građevnog pijeska i šljunka i oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Turčišće"
- Rješenje, KLASA: UpI-310-17/15-01/01, URBROJ: 2109-01-03-02-16-8 od 14.11.2016. godine, izdano po Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
g) priloženo je rješenje o utvrđivanju rezervi mineralnih sirovina
- Rješenje, KLASA: UP/I-310-01/17-03/138, URBROJ: 526-03-03/2-17-5 od 05. listopada 2016. godine, izdano po Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Povjerenstvu za utvrđivanju rezervi mineralnih sirovina
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1189, k.o. 303631, Turčišće, od 16.05.2018. godine, pod brojem 21414/2018
- Identifikacija čestica izrađena u tvrtki TEGRA d.o.o., Čakovec po ovlaštenom inženjeru geodezije Ivanu Kolariću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 448
- Ugovor o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske Broj: 18505/2017 od 05. srpnja 2017. godine (KLASA: 940-01/17-04/175, URBROJ: 536-03-01-03-02/02-17-06) sklopljen između MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE, HR-10000 Zagreb, Dežmanova ulica 10 i tvrtke MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec, HR-40000 Čakovec, Miroslava Krleže 39
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) predmetni zahvat u prostoru prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša određenih slijedećim rješenjima:
- Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/256, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 21. prosinca 2017. godine, izdano po Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje.
- Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/256, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-9 od 05. ožujka 2018. godine, izdano po Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
d) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Domašinec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/04.
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 19., 39., 40., 41. i 43. Prostornog plana Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/01, 8/01, 23/10) i da se zahvat prema kartografskom prikazu broj 1 – Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 PPUO-a Domašinec nalazi u planiranoj površini za iskorištavanje mineralnih sirovina (oznake E3) i u skladu je s provedbenim odredbama članka 11., 72. i 86. Prostornog plana uređenja Općine Domašinec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/04).
e) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
f) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
g) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu,
h) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna od slijedećih stranaka:
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, HR-10000 Zagreb, Dežmanova ulica 10
- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Koprivnica, Šumarija Čakovec, HR-40000 Čakovec, Dr. A. Starčevića 63
- HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole,
oznake 8/18 od 05.2018. godine iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content