Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - Međimurske vode, MV Mohokos - Mursko Središće

Datum objave: 6. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000003
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0009
Čakovec, 28.05.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
 • rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Mursko Središće (od st. 0+457,90 do st. 1+283,20) sa spojem na postojeću vodovodnu mrežu,

na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec i k.o. Zebanec, (lokacija naselje Frkanovec na području Općine Sveti Juraj na Bregu i naselje Plešivica na području Općine Selnica),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

 1. idejni projekt, oznake 200-11/18 od 03.2018. godine, ovlašteni projektant Juraj Cigler, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148 (CIGLER d.o.o. HR-40000 Čakovec, Dr. Vinka Žganca 58, OIB 44868485042) MAPA 1.
 2. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/4/2-18, od 01.03.2018. godine
 • Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/24, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 22.02.2018. godine
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 400400101/539/18IH, 148, od 05.03.2018. godine
 • Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0000856, URBROJ: 374-26-1-18-2, od 21.02.2018. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/1256, URBROJ: 376-10-18-2, od 23.02.2018. godine
 • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1281, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 21.02.2018. godine
 • Savjetodavna služba, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/50, URBROJ: 367-06-01-18-2, od 09.03.2018. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA. 350-05/18-01/208, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 05.03.2018. godine
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-127-18, od 01.03.2018. godine
 • MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-59/18-U, 423/18, od 21.02.2018. godine
 • Općina Selnica - Dopis, KLASA: 361-03/18-01/03, URBROJ: 2109-15-18-02, od 19.02.2018. godine da nema posebne uvjete
 • Općina Sveti Juraj na Bregu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-361-02/18-01/04, URBROJ: 2109/16-04/3-18-2, od 19.03.2018. godine
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti/mišljenje, KLASA: 612-08/18-23/0720, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 21.02.2018. godine
 • OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Izjava, Broj: OT-40-37/18, od 16.02.2018. godine
 • HRVATSKI TELEKOM d.d. - Izjava, Oznaka: T43-43789240-18, od 05.03.2018. godine
 • Vipnet d.o.o. - Izjava, od 27.03.2018. godine
 • Priloženo je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-04/450, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3, od 19.04.2018. godine iz kojeg proizlazi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
 1. Priloženo je rješenje Međimurske županije, Upravnog odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: UP/I-612-07/18-03/8, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-4, od 23.05.2018. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 2. Predmetni zahvat u prostoru provodi se u skladu sa slijedećim prostornim planovima:
 • Prostorni plan uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06. i 10/15.)
 • Prostorni plan uređenja Općine Selnica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.)
 1. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
 • Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
 • Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

Obrazloženje

Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 23.03.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Mursko Središće (od st. 0+457,90 do st. 1+283,20) sa spojem na postojeću vodovodnu mrežu,

na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec i k.o. Zebanec, (lokacija naselje Frkanovec na području Općine Sveti Juraj na Bregu i naselje Plešivica na području Općine Selnica),
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
 • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 200-11/18, od ožujka 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Juraju Cigleru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148.
 1. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uz zahtjev je priložen
 • Poziv na interes Republike Hrvatske za Rekonstrukciju magistralnog vodovoda Mohokos - Mursko Središće, Broj: UPP-VP-29/17-2018 od 21.03.2018. godine
 • Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09. lipnja 2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220.

 
Postojeća građevina koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se Uporabnom dozvolom, Broj: 04/3-UpI-458/2-1984, od 25.04.1984. godine, izdana po Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Općine Čakovec
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
 • PPUO Sveti Juraj na Bregu - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06. i 10/15.
 • PPUO Selnica - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17..

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s provedbenim odredbama članka 104. Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06. i 10/15.) i provedbenim odredbama članka 160. I 161 Prostornog plana uređenja Općine Selnica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.).

 1. idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 2. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 3. sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000003, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007 od 06.04.2018. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 20.04.2018. godine u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta.

Na javni poziv odazvala se sljedeća stranka i nakon uvida u spis predmeta na zapisnik dala izjavu:

 • DANIJEL TER, HR-40314 SELNICA, PLEŠIVICA 22, OIB 22189572415, za k.č.br. 5788 k.o. Zebanec izjavio je da se protivi planiranoj trasi magistralnog vodovoda kako je prikazano u idejnom projektu i traži da se trasa približi uličnoj međi.

Vezano na primjedbu gore navedene stranke za ukazati je da je stranka Danijel Ter postigao dogovor s podnositeljem zahtjeva Međimurskim vodama d.o.o., Čakovec o položaju planirane trase magistralnog vodovoda.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 

VODITELJ ODSJEKA

Slava Horvat, dipl.ing.građ.

 
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:

 1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
 2. Idejni projekt rekonstrukcija magistralnog vodovoda, oznake  200-11/18 od 03.2018. godine iz točke I. izreke lokacijske dozvole
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content