Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - Međimurske vode, magistralni vodovod Selnica-Vrhovljan.

Datum objave: 6. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007
Čakovec, 04.06.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
 • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - magistralni vodovod Selnica - Vrhovljan,

na katastarskim česticama u k.o. Selnica, k.o. Hlapičina i k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija naselja Selnica, Hlapičina, Donji Koncovčak, Kapelščak, Žabnik i Vrhovljan na području Općine Selnica, Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri)
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

 1. idejni projekt, oznake 199-21/17 od 04.2018. godine, ovlašteni projektant Juraj Cigler, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148 (CIGLER d.o.o. HR-40000 Čakovec, Dr.Vinka Žganca 58, OIB 44868485042).
 2. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/1/2-18, od 15.01.2018. godine
 • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/1208, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 09.01.2018. godine
 • Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/39, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 19.01.2018. godine
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/0054, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 23.01.2018. godine
 • Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode - Uvjeti zaštite prirode, KLASA: 612-07/18-03/5, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 21.02.2018. godine
 • Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/18-09/3, URBROJ: 2109-10-02-04-18-3, od 12.01.2018. godine
 • Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0000091, URBROJ: 374-26-1-18-5, od 01.02.2018. godine
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/121, URBROJ: 376-10-18-2, od 27.01.2018. godine
 • OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Izjava, Broj: OT-40-8/18, od 10.01.2018. godine
 • HRVATSKI TELEKOM d.d. - Izjava, Oznaka: T43-43273250-18, od 22.01.2018. godine
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 400400101/270/18IH, 148, od 05.02.2018. godine
 • MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-24-18, od 16.01.2018. godine
 • MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-7/18-U, 117/18, od 08.01.2018. godine
 • INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - Očitovanje, Znak - Re: 50308575/05-02-18/0390-038/AK, od 09.02.2018. godine da nema posebnih uvjeta za predmetni zahvat
 • Općina Selnica - Dopis, KLASA: 361-03/18-01/01, URBROJ: 2109-15-18-02, od 15.01.2018. godine da nema posebnih uvjeta
 • Općina Sveti Martin na Muri - Suglasnost, KLASA: 350-05/18-01/01, URBROJ: 2109-17/18-01/02, od 29.01.2018. godine
 • Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/18-01/622, URBROJ: 2109/11-18-01/5-02, od 10.05.2018. godine.
 • Predmetni zahvat u prostoru provodi se u skladu sa slijedećim prostornim planovima:
 • PPUO Selnica - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.
 • PPUG Mursko Središće - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15. i 14/16.
 • PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12..
 1. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
 2. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
 3. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

Obrazloženje

Podnositelj, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 20.04.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - magistralni vodovod Selnica - Vrhovljan,

na katastarskim česticama u k.o. Selnica, k.o. Hlapičina i k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija naselja Selnica, Hlapičina, Donji Koncovčak, Kapelščak, Žabnik i Vrhovljan na području Općine Selnica, Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri)
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priloženi su geodetski elaborati, broj 052/2018 za k.o. Selnica, broj 053/2018 za k.o. Hlapičina i broj 054/2018 za k.o. Sveti Martin na Muri, svi od 17.04.2018. godine izrađeni u tvrtki GEOPLAN d.o.o., Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 8, OIB 51553815002 po ovlaštenom inženjeru geodezije Mladenu Babiću, mag.ing.geod. et geoif., broj ovlaštenja Geo 87
 3. priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
 4. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
 • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 199-21/17, od travnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Juraju Cigleru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 148.
 1. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uz zahtjev je priložen
 • Poziv na interes republike Hrvatske za magistralni vodovod Selnica - Vrhovljan, Broj: UPP-VP-65/2018 od 20.04.2018. godine
 • Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/12-01/61, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09. lipnja 2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
 • PPUO Selnica - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.
 • PPUG Mursko Središće - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15. i 14/16.
 • PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12..

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPUO Selnica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.), PPUG Mursko Središće - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04., 15/15. i 14/16.) i PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12.).

 1. idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 2. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 3. sukladno odredbama članka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0005 od 15.05.2018. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama i izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 28.05.2018. godine u vremenu od 8,30 do 10,00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu prileži zapisnik KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0006 od 28.05.2018. godine

 
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 

VODITELJ ODSJEKA

Slava Horvat, dipl.ing.građ.

 
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:

 1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
 2. Idejni projekt građenja magistralnog vodovoda, oznake  199-21/17 od 04.2018. godine iz točke I. izreke lokacijske dozvole

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content