Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKU DOZVOLA - Hrvatskim vodama, rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri, 2. skupine

Datum objave: 16. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000077
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0006
Čakovec, 14.05.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola o prijenosu nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000064, URBROJ: 531-06-2-1-18-0002 od 13.04.2018. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru, Hrvatskim vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 6073/6, 6077, 6058/6 k.o. Sveti Martin na Muri (na području Općine Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji),
u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake I-1800/17, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Zoran Vlainić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739, a sadržava:
1. građevinski projekt - tekstualni dio (poglavlja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11), oznake I-1800/17 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Zoran Vlainić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739 (HIDROING d.o.o. HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) KNJIGA 1 (MAPA 1/1)
2. građevinski projekt - tekstualni dio (poglavlje 5), oznake I-1800/17 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Ninoslav Tomljanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3279 (HIDROING d.o.o. HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) KNJIGA 1 (MAPA 1/1)
3. građevinski projekt - nacrti (poglavlja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11), oznake I-1800/17 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Zoran Vlainić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739 (HIDROING d.o.o. HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) KNJIGA 2 (MAPA 1/1)
4. građevinski projekt - nacrti (poglavlje 5), oznake I-1800/17 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Ninoslav Tomljanović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3279 (HIDROING d.o.o. HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1, OIB 08428329477) KNJIGA 2 (MAPA 1/1).
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.04.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri, 2. skupine
na katastarskim česticama k.č.br. 6073/6, 6077, 6058/6 k.o. Sveti Martin na Muri (na području Općine Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola je Odlukom KLASA: UP/I-361-03/18-01/000064, URBROJ: 531-06-2-1-18-0002 od 13.04.2018. godine, dostavio predmetni zahtjev na nadležno postupanje ovom Upravnom odjelu.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta (poglavlje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake I-1800/17, od veljače 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Zoranu Vlainiću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4739.
- Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta (poglavlje 5) s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake I-1800/17, od veljače 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ninoslavu Tomljanoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3279.
c) priložen je parcelacijski elaborat, oznake 171-16 od 03.2017. godine, ovlašteni geodeta Iva Novak Cikač, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 917 (VEKTRA d.o.o. HR-42000 Varaždin, Branka Vodnika 4b, OIB 56887977144 ojeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 925-06/17-02/342, URBROJ: 542-29/1-17-2 od 21.07.2017. godine
d) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka granice građevne čestice i lomne točke koje određuju granice građevine u „gml“ formatu
e) priloženo je Rješenje Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-12, od 14.09.2016. godine da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
f) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
g) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
h) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/18-02/1052, URBROJ: 376-10-18-2, od 15.02.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj i znak: 4004001/405/18ZH (1431), od 16.02.2018. godine
- HOPS d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 3004-367/18 RI-EČ, od 21.02.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, Ur.broj: KC-06-18-413/02, od 15.02.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-07/0000693, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 22.02.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: UPP-IZG-95-18, od 20.02.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/0696, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 16.02.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Potvrda, KLASA: 350-05/18-01/141, URBROJ: 525-07/0367-18-2, od 14.03.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1271, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 23.02.2018. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/04, URBROJ: 2109-17/18-01/02, od 16.02.2018. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/16-09/137, URBROJ: 2109-10-02-04-18-8, od 22.02.2018. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode - Očitovanje, KLASA: 612-07/18-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 09.04.2018. godine
i) investitor Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, ima pravni interes za izdavanje ove građevinske dozvole temeljem odredbi Zakona o vodama (Narodne novine broj 14/14)
j) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1551, k.o. 303267, Sveti Martin na Muri, od 29.03.2018. godine, pod brojem 13969/2018.
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 3186, k.o. 303267, Sveti Martin na Muri, od 29.03.2018. godine, pod brojem 13968/2018.
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 3393, k.o. 303267, Sveti Martin na Muri, od 29.03.2018. godine, pod brojem 13966/2018.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-01/18-02/44, URBROJ: 517-12-18-2 od 03. travnja 2018. godine, izdano po Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.
- Ugovor br. 001/2018-I/HV o osnivanju prava građenja na javnoj cesti ŽC 2245, sklopljen između Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec, OIB: 77095600371, zastupana po ravnateljici Ljerki Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec i Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ. ovjeren po javnom bilježniku
- Ugovor o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 325-01/18-13/0000001, URBROJ: 374-26-6-18-12 od 28.03.2018. godine, sklopljen između Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ. i Općine Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, OIB: 90870759737, koju zastupa načelnik Dražen Crnčec ovjeren po javnom bilježniku
- Ugovor o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 325-01/18-13/0000001, URBROJ: 374-26-6-18-11 od 05.03.2018. godine, sklopljen između Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ. i Marijana Mlinarića, Vrhovljan, Vrhovljanska 29, OIB: 82645869719 ovjeren po javnom bilježniku
- Ugovor o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 325-01/18-13/0000001, URBROJ: 374-26-6-18-10 od 05.03.2018. godine, sklopljen između Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ. i Goranke Mlinarić, Vrhovljan, Vrhovljanska 29, OIB: 51356440922 ovjeren po javnom bilježniku
- parcelacijski elaborat, oznake 171-16 od 03.2017. godine, ovlašteni geodeta Iva Novak Cikač, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 917 (VEKTRA d.o.o. HR-42000 Varaždin, Branka Vodnika 4b, OIB 56887977144 ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, KLASA: 925-06/17-02/342, URBROJ: 542-29/1-17-2 od 21.07.2017. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000022, URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0008, od 10.02.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 09.03.2017. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za ukazati je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
Sukladno navedenom, iz priloženih izvadaka iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, te Ugovora o osnivanju prava građenja i Ugovora o kupoprodaji nekretnina proizlazi da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta, odnosno glavni projekt.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.)
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, s glavnim projektom u dva primjerka
2. Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220
3. MARIJAN MLINARIĆ, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Vrhovljanska 29
4. GORANKA MLINARIĆ, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Vrhovljanska 29
5. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7
6. Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
7. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
8. Mrežne stranice ovog Upravnog odjela (u trajanju od 30 dana)
9. Evidencija, ovdje
10. U spis, ovdje.
NA ZNANJE:
1. Općina Sveti Martin na Muri, HR-40313 Sv. Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Općina Sveti Martin na Muri, HR-40313 Sv. Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Trnava, Čakovec, Ivana Mažuranića 2,
4. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content