Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - viši stručni suradnik - rad na projektu

Datum objave: 17. travnja 2018.

KLASA: 112-03/18-03/2
URBROJ: 2109/1-12-18-01 Čakovec, 16. travnja 2018.
Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Međimurske županije

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK - RAD NA PROJEKTU

- 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Povećanje broja usluga i poboljšanje pristupa i uvjeta u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Međimurskoj županiji“
UVJETI:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz zdravstvo
 • znanje iz područja upravljanja projektima EU
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na projektima financiranih sredstvima EU i ostalim nacionalnim sredstvima
 • položen državni stručni ispit

 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Služba se zasniva na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Povećanje broja usluga i poboljšanje pristupa i uvjeta u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Međimurskoj županiji“
 
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima vezanim uz zdravstvo (uvjerenje poslodavca, odgovarajući ugovor i slično)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • dokaz o znanju iz područja upravljanja projektima EU (priložiti potvrde o sudjelovanju na edukacijama)
 • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranicama Međimurske županije - www. mediimurska-zupaniia. hr pobliže su navedeni poslovi vezani uz rad na projektu, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Plaća se osigurava iz sredstava dobivenih za realizaciju projekta.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – viši stručni suradnik – rad na projektu, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 
PROČELNICA
Dr.sc. Sonja Tošić Grlač
 
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content