Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove - samostalni upravni referent

Datum objave: 13. travnja 2018.

KLASA: 112-03/18-03/1
URBROJ:2109/1-06-18-01
Čakovec, 6. travnja 2018.
Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, na radno mjesto:
1. Samostalni upravni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo (uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke)
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Poželjno je da kandidati imaju certifikat iz područja javne nabave, ali nije uvjet.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o postojanju radnog iskutva na traženim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično)
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
- vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za javni natječaj““.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNICA
Neda Šarić, dipl.iur.
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (docx)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content