Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKU DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D209 i D227 u Šenkovcu

Datum objave: 21. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000133
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0010
Čakovec, 14.03.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupan po opunomoćeniku tvrtki Projektni biro "Palmotićeva 45" d.o.o., HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000120, URBROJ: 531-06-2-1-356-17-002 od 13.06.2017. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupanoj po opunomoćeniku tvrtki Projektni biro "Palmotićeva 45" d.o.o., HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D209 i D227 u Šenkovcu, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 3300/1, 1807 k.o. Šenkovec, lokacija - Šenkovec, na području Općine Šenkovec u Međimurskoj županiji,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake GP - 1907/14, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Antun Štefanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4202, a sadržava:
1. građevinski projekt A10 - PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA I ODVODNJE, oznake GP-1907/14 od 01.2016. godine, ovlašteni projektant Antun Štefanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4202 (PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45, OIB 77794968587) MAPA 1/4
2. građevinski projekt A20 - PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA I ODVODNJE, oznake GP-1907/14 od 01.2016. godine, ovlašteni projektant Antun Štefanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4202 (PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45, OIB 77794968587) MAPA 2/4
3. građevinski projekt B10 - PROJEKT PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME, oznake GP-1907/14 od 01.2016. godine, ovlašteni projektant Antun Štefanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4202 (PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45, OIB 77794968587) MAPA 3/4
4. elektrotehnički projekt E10 - PROJEKT NAPAJANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE, oznake T.D. 1/16 od 01.2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Domaćina, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 29 (MBM TERMOPROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor HR-10000 Zagreb, Nikole Pavića 20, OIB 84674470961) MAPA 4/4.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupan po opunomoćeniku tvrtki Projektni biro "Palmotićeva 45" d.o.o., HR-10000 Zagreb, Palmotićeva 45, i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000120, URBROJ: 531-06-2-1-356-17-002 od 13.06.2017. godine, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 16.06.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D209 i D227 u Šenkovcu, 2. skupine
na katastarskim česticama k.č.br. 3300/1, 1807 k.o. Šenkovec, lokacija - Šenkovec, na području Općine Šenkovec u Međimurskoj županiji, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000133, URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0002 od 18.07.2017. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake GP - 1907/14, od 01.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Antunu Štefaniću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4202
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake 1/16, od 01.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Domačini, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 29
c) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa - Potvrda, KLASA: 511-21-04/5-55/24/2-16, od 22.03.2016. godine
- Općina Šenkovec - Potvrda, KLASA: 361-02-01/16-1, URBROJ: 2109/25-16/01, od 17.03.2016. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/16-07/1023, URBROJ: 374-26-1-16-02, od 15.03.2016. godine
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - Potvrda, KLASA: 350-05/14-01/530, URBROJ: 530-05-3-2-1-16-4, od 21.03.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, broj i znak: 400400102/977/16IH, 1736-3.12/14, od 18.03.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-306-16, od 21.03.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-02/4754, URBROJ: 376-10-17-2, od 14.08.2017. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: OD-118/16-P 897/16, od 25.05.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. - Potvrda glavnog projekta, Oznaka: T44-995800-16, od 24.03.2016. godine
- Kabelsko distributivni sustav d.o.o. Čakovec – Potvrda glavnog projekta, ID Ur.br. 8-2016., od 15.03.2016. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Potvrda, KLASA: 003-01/14-06/213, URBROJ: 345-557-179-16-27, od 10.11.2016. godine.
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 608, k.o. Šenkovec, od 01.03.2018. godine, pod brojem 7231/2018
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 3082, k.o. Šenkovec, od 01.03.2018. godine, pod brojem 7232/2018.
g) uz zahtjev su priloženi geodetski elaborati izvedenog stanja javnih cesta:
- geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste DC209, broj elaborata: 105/17 od 23.11.2017. godine, koji je izradio ovlašteni geodeta Ninoslav Radaković, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 584 (LABOS d.o.o., Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272), ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnog ureda za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/17-02/1245, URBROJ: 29/1-17-2 od 29.12.2017. godine
- geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste DC227, broj elaborata: 106/17 od 01.12.2017. godine, koji je izradio ovlašteni geodeta Ninoslav Radaković, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 584 (LABOS d.o.o., Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272), ovjeren po Državnoj geodetskoj upravi, Područnog ureda za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 932-06/17-02/1254, URBROJ: 29/1-17-2 od 29.12.2017. godine
Dakle, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za rekonstrukciju građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 01.03.2018. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijskom dozvolom, KLASA:UP/I-350-05/15-01/000005, URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0013, od 08.06.2015. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 02.07.2015. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za ukazati je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini i odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kojom je propisano da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Sukladno navedenom, iz priloženih izvadaka iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižnog odjela Čakovec, proizlazi da investitor upravlja nekretninama na kojima se traži rekonstrukcija.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.)
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content