Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini

Datum objave: 2. veljače 2018.

Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa/Projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije Klasa: 402-08/18-02/10 Urbroj:2109/1-01-18-1 od 30. siječnja 2018. godine, župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije
u 2018. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za financiranje programa/projekta udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i stjecanje novih znanja na području poljoprivrede. Financiranje Programa/Projekta provoditi će se temeljem Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije, te Uputa za prijavitelje.
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Za financiranje programa/projekata po ovom natječaju prihvatljive su poljoprivredne udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) uz uvjet da:
- su upisane u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji,
- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta,
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu sa poljoprivrednom djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2018. godinu.
Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2018. godine.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 200.000 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 20.000,00 kn, maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.

4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (1. kat lijevo, soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja za financiranje
programa/projekata poljoprivrednih udruga
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu programa/projekta - PU - 1
2. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac proračuna programa/projekta - PU -2
3. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo - PU -3
4. Obrazac izjave prijavitelja - PU - 4
Dokumentacija iz točke 1. do 4. treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 05. ožujka 2018. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
7. POSTUPAK PRIGOVORA
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odabiru programa i visini financijske potpore omogućeno je pravo na prigovor.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi župan, na temelju liste odabranih projekata/programa koju sastavlja Povjerenstvo.
Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr .
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 402-08/18-02/12
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 02.02.2018.
PRILOZI:
- Upute za prijavitelje
- Obrazac prijave programa/projekta - PU - 1
- Obrazac proračuna - PU - 2
- Obrazac izjave o partnerstvu - PU - 3
- Obrazac Izjave prijavitelj - PU - 4
- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - PU - 5
- Obrazac za procjenu kvalitete prijave - PU - 6
- Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - PU - 7
- Posebni  i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaj za financiranje programa/ projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije - PU - 8
- Obrazac Opisnog izvještaja - PU - 9
- Obrazac Financijskog izvještaja - PU - 10

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content