KLASA: 112-02/18-02/1
URBROJ: 2109/1-01-18-01
Čakovec, 22.01.2018.

Na temelju članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 I 61/11), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće –

POSEBNE UVJETE:
– magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili područje humanističkih znanosti, polje filologije
– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu društvene ili medicinske struke.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati obavezno prilažu:

– životopis,
– osobna iskaznica ili putovnica ili vojna iskaznica ili domovnica (izvornik ili preslik),
– diploma (izvornik ili preslik),
– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
– svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik),
– vlastoručno pisanu izjavu o znanju najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski),
– vlastoručno pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – s naznakom „Javni natječaj za pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

 

Prilog: