Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Osnovna škola Domašinec - rekonstrukciju (dogradnju) zgrade Područne škole Dekanovec

Datum objave: 10. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000262
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0004
Čakovec, 09.01.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Osnovna škola Domašinec, HR-40318 Dekanovec, Domašinec, Marka Kovača 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za:
- rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene osnovne škole - rekonstrukciju (dogradnju) zgrade Područne škole Dekanovec, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 2402/1 k.o. Dekanovec (koja se formira od dijela k.č.br. 2402 k.o. Dekanovec) u Dekanovcu, Marka Kovača 16/A.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.01.2018. godine u 11,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno (tel. 040 374-265).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content