POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA ZA PRIJAM
U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL
ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

KLASA: 112-03/17-03/8
URBROJ: 2109/1-06-18-5
Čakovec, 3.01.2018.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, objavljuje

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA ZAŠTITARA

I.
Pisano testiranje kandidata održati će se dana 9. siječnja 2018. godine, s početkom u 10,00 sati, na adresi: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2. – mala vijećnica.

II.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
Formalnim uvjetima iz oglasa udovoljavaju slijedeći kandidati:
– LEON ŽLIČAR
– RADOVAN VAROŠANEC

III.
Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se odmah nakon održanog pisanog testiranja.

IV.
Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljene su na web stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Branko Matuza, dipl.inf.