Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-1.6 °C
1029.0 hPa
70 %

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti - viši stručni suradnik – voditelj projekta

Datum objave: 22. prosinca 2017.

KLASA: 112-03/17-03/10
URBROJ:2109/1-08-17-01
Čakovec, 22.12.2017.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.
Služba se zasniva na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na projektima financiranim sredstvima EU i ostalim nacionalnim sredstvima,
- znanje iz područja upravljanja projektima EU
- najmanje 1 godina radnog iskustva u području kulture, obrazovanja ili srodnih područja
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- dokaz o traženom stupnju obrazovanja,
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o postojanju radnog iskutva na projektima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično),
- dokaz o postojanju znanja iz područja upravljanja projektima (priložiti potvrde o sudjalovanju na edukacijama)
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
- poznavanje rada na računalu.
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Zavoda za zapošljavanje“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas – viši stručni suradnik“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNIK
Branko Sušec, prof.
Prilog:

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 22. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Javni poziv za uvid u spis predmeta - BORNA LULIĆ
Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije obilježava Dan socijalnog partnerstva
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 21. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 20. siječnja 2022. - U Međimurju velik broj pozitivnih nalaza, no značajno smanjen broj hospitaliziranih osoba zahvaljujući procijepljenosti od gotovo 70%
Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji – za 61 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 58 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za srijedu, 19. siječnja 2022. - Ove subote cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Nazire se vizura budućeg Biciklističkog info centra s vidikovcem na Mađerkin bregu
POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content