Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

IZMJENA I/ILI DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/16-01/000001, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007

Datum objave: 18. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0011
Čakovec, 18.12.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Županijska uprava za ceste Međimurske županije , HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, zastupana po ravnateljici Ljerki Cividini, mag.ing.traff. na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.), izdaje

I. IZMJENU I/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000001, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007, od 22.02.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 17.03.2016. godine, za zahvat u prostoru:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec i formiranje građevnih čestica na prijelazima preko kanala i potoka, na katastarskim česticama u k.o. Štrigova, k.o. Sveti Martin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Križovec (lokacija - naselja Jalšovec, Čestijanec, Lapšina, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec),
m i j e n j a s e u dijelu izreke,
kojim su određeni lokacijski uvjeti u pogledu obuhvata zahvata u prostoru, odnosno formiranja građevnih čestica na dijelu vodotoka i kanala i to prema projektnoj dokumentaciji koja je sastavni do ove izmjene i dopune lokacijske dozvole i to:
- Idejni projekt - izmjena i dopuna – građevinski, Zajedničke oznake: IPK-61/14 od rujna 2017. godine, Br.tehn.dnevnika: 61/14, ovlašteni projektant Vladimir Kolarić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G2909, izrađen u INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB: 64401160144, Broj knjige 1;
II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, zastupana po ravnateljici Ljerki Cividini, mag.ing.traff., je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.10.2017. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec i formiranje građevnih čestica na prijelazima preko kanala i potoka,
na katastarskim česticama u k.o. Štrigova, k.o. Sveti Martin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Križovec (lokacija - naselja Jalšovec, Čestijanec, Lapšina, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec), iz točke I. izreke ove dozvole.
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole odnosi se na izmjenu lokacijskih uvjeta u pogledu određivanja obuhvata zahvata u prostoru, odnosno novog oblika i veličina građevnih čestica preko kanala i potoka u odnosu na iste određene prvotno izdanom lokacijskom dozvolom i to prema prijedlogu parcelacije prikazane priloženom projektnom dokumentacijom.
U spis je u zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole.
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt – izmjena i dopuna izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta-izmjena i dopuna s prostornim planom i drugim propisima, oznake broj 61/14 od rujna 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Vladimiru Kolariću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G2909.
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela na koje izmjena i dopuna ima utjecaja:
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu – Očitovanje, KLASA: UP/I-325-01/14-07/0005800, URBROJ: 374-3603-1-17-7 od 09.11.2017. godine iz kojeg proizlazi da su pravovaljani ranije izdani vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/14-07/05800, URBROJ: 374-26-1-15-04, od 03.03.2015. godine, jer u tehničkom pogledu nije došlo do promjena koje bi tražile izdavanje novih ili izmjenu citiranih vodopravnih uvjeta.
e) priložena je preslika lokacijske dozvole čija se izmjena i dopuna traži.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela, odnosno pribavljeno očitovanje javnopravnog tijela na koje izmjena i dopuna lokacijske dozvole ima utjecaja i to:
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu – Očitovanje, KLASA: UP/I-325-01/14-07/0005800, URBROJ: 374-3603-1-17-7 od 09.11.2017. godine iz kojeg proizlazi da su pravovaljani ranije izdani vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/14-07/05800, URBROJ: 374-26-1-15-04, od 03.03.2015. godine, jer u tehničkom pogledu nije došlo do promjena koje bi tražile izdavanje novih ili izmjenu citiranih vodopravnih uvjeta.
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije o čemu spisu predmeta prileži izjava projektanta u smislu odredbe članka 127. stavka 2. točke 2. Zakona o prostornom uređenju:
- PPUO Štrigova Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/05
- PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12.
- PPUG Mursko Središće Službeni glasnik Međimurske županije 10/04., 15/15.
- DPU gospodarske zone Peklenica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/08.
Uvidom u grafičke dijelove citiranih prostornih planova utvrđeno je da su na istima označeni postojeći koridori prometnica uz koje se planira gradnja biciklističkih traka.
Slijedom toga, pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s odredbama članaka 92. i 98. PPUO-a Štrigova, odredbom članka 96. PPUO-a Sveti Martin na Muri, odredbom članka 137. PPUG-a Mursko Središće i odredbama članka 42. do 46. DPU-a gospodarske zone Peklenica.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja,
f) pravni interes za izdavanje rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole imenovanog podnositelja zahtjeva proizlazi iz odredbi Zakona o cestama,
g) lokacijska dozvola koja je predmet izmjene i dopune važeća je u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju
h) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv odazvala sljedeća stranka i nakon uvida u spis dala izjavu:
Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, kao podnositelj zahtjeva, nakon upoznavanja sa spisom predmeta putem svog predstavnika, izjavio je da nema primjedbe na zahvat u prostoru prikazan priloženim idejnim projektom-izmjena i dopuna.
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b, se po uredno dostavljenom pozivu nisu odazvale uvid u spis predmeta. Međutim, spisu predmeta prileži očitovanje Hrvatskih voda, KLASA: UP/I-325-01/14-07/0005800, URBROJ: 374-3603-1-17-7 od 09.11.2017. godine, iz kojeg proizlazi da su Hrvatske vode izvršile uvid u projektnu dokumentaciju-izmjenu i dopunu idejnog projekta koji je sastavni dio izmjene i dopune lokacijske dozvole, pa je stajalište ovog Upravnog odjela da je imenovanoj stranci na opisani način pružena mogućnost uvida u projektnu dokumentaciju radi izjašnjenja na istu.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbama članaka 146., 148. i 149. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 10.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content