Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA- Selnica - izgradnja pješačke staze uz županijsku cestu ŽC 2006 i rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ŽC 2005 i ŽC 2006

Datum objave: 8. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000097
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0009
Čakovec, 07.12.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA SELNICA, HR-40314 Selnica, Jelačićev trg 4, OIB 92185452390, zastupana po načelniku Ervinu Vičeviću, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI SELNICA, HR-40314 Selnica, Jelačićev trg 4, OIB 92185452390, zastupanoj po načelniku Ervinu Vičeviću:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, izgradnja pješačke staze uz županijsku cestu ŽC 2006 i rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ŽC 2005 i ŽC 2006 u Selnici, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 17462/2, 17466, 7311, 6271, 6270/1, 6248, 16563, 16570 i 16572 k.o. Selnica (lokacija - naselje Selnica),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 06/2016. od listopada 2016. godine, izrađen u MEĐIMURJE PROJEKT - projektiranje, niskogradnja i hidrogradnja, društvo s ograničenom odgovornošću HR-40000 Čakovec, ZAVNOH-a 33, OIB 63013477917), koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, za koji je glavni projektant Darko Žagar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 318...
Građevinska dozvola (cijeli dokument PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content