Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA dozvola - obilaznica Šenkovec

Datum objave: 30. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0015
Čakovec, 30.11.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupane po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000102, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0002 od 11.07.2017. godine, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA – O B I L A Z N I C A Š E N K O V C A,
na katastarskim česticama u k.o. Pribislavec, k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec, k.o. Novo Selo Rok i k.o. Zasadbreg, na području Grada Čakovca i Općine Pribislavec u Međimurskoj županiji,
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. Idejni projekt: Geodetski dio-trasa ceste od km 0+000 do km cca 5+490 oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Marko Zrakić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 378 (TRAFFICON društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje cesta HR-10000 Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) - MAPA 1/1
2. Idejni projekt: Građevinski dio-trasa ceste od km 0+000 do km cca 1+900 oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Damir Šimunić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592 (RIJEKAPROJEKT d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961) - MAPA 1/1
3. Idejni projekt: Građevinski dio-trasa ceste od km cca 1+900 do km cca 5+490 i putni prijelaz (km cca 3+820) oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1/1
4. Idejni projekt: Građevinski dio-mostovi "Pribislavec 1" (km cca 0+206) i "Pribislavec 2" (km cca 0+330) oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Darko Pavoković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25 (RIJEKAPROJEKT d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961) - MAPA 1/1
5. Idejni projekt: Građevinski dio-nadvožnjak preko željezničke pruge L101 oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Darko Lazić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 400 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1/1
6. Idejni projekt: Građevinski dio-nadvožnjak putnog prijelaza u km cca 3+820 oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Darko Pavoković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25 (RIJEKAPROJEKT d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10a, OIB 06443766961) - MAPA 1/1
7. Idejni projekt: Građevinski dio-oborinska odvodnja i izmještanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Violeta Stanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1486 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1/1
8. Idejni projekt: Građevinski dio-oborinska odvodnja i izmještanje instalacija i vodoopskrbe i odvodnje oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Arsenija Zlatović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4290 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1/1
9. Idejni projekt: Građevinski dio-prometna signalizacija i oprema oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Igor Bukvić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3478 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) - MAPA 1/1
10. Idejni projekt: Elektrotehnički dio-cestovna rasvjeta oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 1/1
11. Idejni projekt: Elektrotehnički dio-zaštita i izmještanje VN instalacija oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Jasna Svirčević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 80 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 1/1
12. Idejni projekt: Elektrotehnički dio-izmještanje SN instalacija i elektroenergetsko napajanje oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Dubravko Fitzi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) - MAPA 1/1
13. Idejni projekt: Elektrotehnički dio-instalacija elektrotehničke komunikacije (EKI)/zaštita i izmještanje postojeće mreže EKI oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Martina Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684 (ELEKTRO SICHICH PROJEKTI društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i inžinjering HR-51000 Rijeka, Pomerio 11, OIB 99891593001) - MAPA 1/1
14. Idejni projekt: Strojarski dio-zaštita i izmještanje plinskih instalacija oznake C3-7408/IP od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Jadranko Stilinović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239 (MAŠINOPROJEKT - Biro za strojogradnju i energetiku društvo s ograničenom odgovornošću HR-10000 Zagreb, Braće Domany 8, OIB 67390842610) - MAPA 1/1.
Obilaznica Šenkovec sa pripadajućim raskrižjima, mostovima i nadvožnjacima u duljini cca 5,6 km, započinje u kružnom raskrižju na planiranoj sjevernoj obilaznici Grada Čakovca za koju je ishođena zasebna lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, URBROJ: 2109/2-05-02-17-0014 od 15.05.2017. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca. Obilaznica Šenkovec završava sa spojem na postojeću državnu cestu D209 sjeverno od naselja Mačkovec.
Obuhvat zahvata u prostoru, odnosno koridor obilaznice Šenkovec prolazi kroz nizinska područja poljoprivrednih tla isključivo osnovne namjene te niti jednim svojim dijelom ne prolazi kroz postojeća i planirana građevinska područja naselja na području Grada Čakovca i Općine Pribilsavec. Koridor obilaznice većim dijelom pripada području Grada Čakovca, a manjim dijelom području Općine Pribislavec. Obilaznica je dimenzionirana i projektirana za brzinu vp=80 km/h.
Na svojem početku koridor obilaznice prelazi preko obrambenog nasipa lateralnog kanala mostom Pribislavec 1 u km cca 0+206. Na području retencije „Pribislavec“ izvodi se most Pribilsavec 2 u km cca 0+330. Dužina koridora prometnice u tom dijelu iznosi cca 420 m. Na samom izlasku iz retrencije prometnica se nalazi u usjeku maksimalne vidine cca 4 m u dužinu cca 200 m. Preostali dio koridora prometnice nalazi se u blagom nagibu. U km 1+900 koridor prometnice siječe županijsku cestu ŽC2017, te se na toj lokaciji predviđa izvedba klasičnog četverokrakog raskrižja. U km 2+570 koridor obilaznice siječe postojeću željezničku prugu L101 Čakovec-Mursko Središće-državna granica (Lendava) te je na tom mjestu predviđena denivelacija postojeće pruge i nove prometnice putem nadvožnjaka iznad pruge. Koridor obilaznice presijeca postojeće poljske putove pa je prilikom daljnjih faza izrade projektne dokumentacije potrebno predvidjeti, odnosno iznaći rješenja u svrhu povezivanja poljskih putova uzrokovano prolaskom glavnog koridora prometnice. Koridor prometnice završava u km cca 5+490 i veže se na postojeću državnu cestu D209 između naselja Mačkovec i Slemenice. U km cca 5+200 previđa se izvođenje klasičnog trokrakog raskrižja.
Planirani zahvat u prostoru izgradnje obilaznice Šenkovec s pripadajućim raskrižjima, mostovima, nadvožnjacima i ostalim pratećim građevinama detaljno je prikazan grafičkim dijelovima i opisan tehničkim opisom idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture, Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/485, URBROJ: 530-05-3-2-1-16-2, od 17.11.2016. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Uvjeti zaštite okoliša, KLASA: 351-03/16-04/1435, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2, od 19.12.2016. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/16-63/387, URBROJ: 517-07-2-2-16-2, od 16.11.2016. godine
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/198, URBROJ: 512M-020201-16-2, od 29.12.2016. godine
- Ministarstvo zdravstva, Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/162, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-16-0002, od 04.11.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/946, URBROJ: 525-07/0375-16-2, od 02.11.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-02/16-01/688, URBROJ: 525-11/1582-16-5, od 21.11.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/5443, URBROJ: 532-04-02-08/6-16-2, od 27.11.2016. godine
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Posebni uvjeti građenja, Urbroj: DIR-07/MI-16-6243/05
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/17-05/58, URBROJ: 345-921-607-17-3, od 03.02.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0005103, URBROJ: 374-26-1-17-9, od 28.04.2017. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-1322-16, , od 04.11.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/5801, URBROJ: 376-10/ak-16-2(HP), od 14.10.2016. godine
- INA Industrija nafte d.d. SD istraživanje i proizvodnje nafte i plina, Sektor za razradu polja - Posebni uvjeti, Re: 50308575/02-11-16/3471-513/BK od 09.11.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, BROJ I ZNAK 4004001/3773/16JB, od 17.11.2016. godine
- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Posebni uvjeti, BROJ I ZNAK 3004-1982/16.RI-ES, od 09.11.2016. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Naš znak: VZ-337/16-U.1723/1, od 02.11.2016. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - Posebni uvjeti, KLASA: 363-01/16-01/02, URBROJ: 2109/2-08-16-074, od 04.11.2016. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti, KLASA: Znak: HŽI-1.3.2. NNŠ, od 06.11.2016. godine
- Hrvatski telekom d.d., Sektor pristupnih mreža, Odjel upravljanja mrežnom infrastrukturom, Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), OZNAKA T43-35979216-16, od 20.10.2016. godine
III. Za planirani zahvat u prostoru proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je doneseno rješenje da je namjeravani zahvat u prostoru –izmještanje državne ceste D209 - obilaznica Šankovec, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i tim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša te provedbe programa stanja okoliša:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-14-9 od 29.12.2014. godine;
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, Rješenje o produljenju roka važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-16-20 od 14.12.2016. godine.
IV. Izvođenje radova na izgradnji prometnice planira se izvoditi u 3 etape, a unutar etapa izvođenje radova po fazama i to kao slijedi:
1. ETAPA: Izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HEP ODS,
te elektroenergetsko postrojenje;
2. ETAPA: Izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HOPS-a;
3. ETAPA:
1. FAZA: Izvođenje radova na trasi od km cca 1+900 s objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, nove instalacije prometnom signalizacijom i opremom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem;
2. FAZA: Izvođenje radova na trasi od km cca 1+900 do km cca 5+490 (spoj sa državnom cestom D209) s objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, nove instalacije, prometnom signalizacijom i opremom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem;
3. FAZA: Izvođenje putnog prijelaza-nadvožnjaka u km cca 3+820 s s objektima, odvodnjom, prelaganjem i zaštitom postojećih instalacija, nove instalacije, prometnom signalizacijom i opremom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem;
Za izvođenje radova po etapama, odnosno fazama moguće je ishoditi zasebne građevinske i uporabne dozvole.
Također postoji mogućnost ishođenja jedne građevinske dozvole za sve etape, odnosno faze. Uporabne dozvole potrebno je ishoditi po redoslijedu etapa, odnosno faza određenih ovom lokacijskom dozvolom.
V. Predmeti zahvat u prostoru provodi se u skladu sa slijedećim prostornim planovima:
- Prostorni plan Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
- Prostorni plan uređenja Grada Čakovca ("Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03., 9/09., 6/12. i 7/14.)
- Prostorni plan uređenja Općine Pribislavec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/04., 2/07., 19/13. i 10/15.)
VI. Na temelju ove lokacijske dozvole potrebno je formirati građevnu u česticu prometnice s pripadajućim građevinama unutar obuhvata zahvata u prostoru, te od ovog Upravnog odjela ishoditi potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom.
VII. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje akta za građenje sukladno posebnom zakonu.
VIII. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelj zahtjeva jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovom lokacijskom dozvolom i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
IX. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupane po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 17.07.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -OBILAZNICA ŠENKOVCA,
na katastarskim česticama u k.o. Pribislavec, k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec, k.o. Novo Selo Rok, k.o. Zasadbreg iz točke I. izreke ove dozvole, na području Grada Čakovca i Općine Pribislavec, u Međimurskoj županiji.
Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000102, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0002 od 11.07.2017. godine, nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru prenesena je ovom Upravnom odjelu.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) Priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole sa priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka.
b) Priložena su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planovima i drugim propisima:
Izjave projektanata o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planovima i drugim propisima, oznake C3-7408/IP, od 06.2017. godine, izdana po ovlaštenim projektantima:
- Damiru Šimuniću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3592;
- Marku Zrakiću, dipl.ing.geod.., broj ovlaštenja Geo 378;
- Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579;
- Darku Pavokoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 25,
- Darku Laziću, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 400;
- Violeti Stanić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1486;
- mr. Igoru Bukviću, dipl. ing.građ., broj ovlaštenja G 3478;
- Dubravku Fitziju, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2275;
- Jasni Svirčević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 80;
- Martini Šupak, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2684
- Jadranku Stilinoviću, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 239.
c) Nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje.
d) Priloženi su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.
e) Priloženo je rješenje da je namjeravani zahvat u prostoru prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i tim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša te provedbe programa stanja okoliša:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-14-9 od 29.12.2014. godine;
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, Rješenje o produljenju roka važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-16-20 od 14.12.2016. godine
f) Priložen je dokaz o zastupanju podnositelja zahtjeva: Punomoć Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, KLASA: 003-01/2016-5/17, BROJ: 345-411/168-2016-5/KM od 18.04.2016. godine.
g) Priložena je Odluka o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000102, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0002 od 11.07.2017. godine.
h) Priloženo je Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o usklađenosti planiranog zahvata u prostoru s prostorno-planskom dokumentacijom, KLASA: 350-02/14-02/4, URBROJ: 531-05-14-2 KM od 29.01. 2014. godine.
i) Uz tri primjerka idejnog projekta priložena su i tri primjerka geotehničkog elaborata zajedničke oznake: C3-7408/IP, Oznake: OG-16-16-IP-1 od lipnja 2017. godine izrađena u OpusGEO d.o.o. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB: 09645373033, po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Nikoli Popoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja: G3919.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija.
b) Utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.
c) Na zatraženo izdavanje posebnih uvjeta za provedbu zahvata u prostoru prikazanog idejnim projektom očitovala su se da nemaju posebnih uvjeta sljedeća javnopravna tijela:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za inspekcije poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Obavijest, Broj: 511-01-208-69962/2-16,od 28.10.2016. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Obavijest, KLASA: UP/I-340-01/16-09/216, URBROJ: 2109-10-02-04-16-2, od 07.11.2016. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku - Mišljenje, KLASA: 310-02/16-01/188, URBROJ: 517-526-04-01-02/4-16-02, od 06.12.2016. godine
Da nemaju izgrađenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu očitovali su se:
- VIP net d.o.o. Zagreb, Očitovanje od 14.10.2016. godine
- Optima telekom d.d., Zagreb, Očitovanje, Broj: OT-40-204/16, od 14.10.2016. godine
Na traženje podnositelja zahtjeva i traženje ovog Upravnog odjela, Općina Pribislavec u Zakonom propisanom roku, nije izdala svoje posebne uvjete za zahvat u prostoru prikazan idejnim projektom, slijedom čega se sukladno odredbi članka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju smatra da nema posebne uvjete.
Spisu predmeta prileže očitovanja Općine Pribislavec, KLASA: 350-02/17-01/69, URBROJ: 2109/26-17-01 od 03.05.2017. godine, KLASA: 350-02/17-01/49, URBROJ: 2109/26-17-01 od 07.04.2017. godine, KLASA: 350-03/15-01/51, URBROJ: 2109/26-15-01 od 20.02.2015. godine, mišljenje Općine Pribislavec, KLASA: 402-08/12-01/54, URBROJ: 2109/26-12-01 od 25.07.2012. godine, te Odluka Općinskog vijeća Općine Pribislavec o neizdavanju posebnih uvjeta građenja na projektnu dokumentaciju „Sjeverna obilaznica grada Čakovca“, KLASA: 021-05/16-01/162, URBROJ: 2109/26-16-01 od 12.03.2016. godine, međutim koja očitovanja, mišljenje i odluka se ne mogu smatrati posebnim uvjetima u smislu posebnih propisa.
d) Uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- Prostorni plan Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/01., 8/01. i 23/10., u nastavku: PPMŽ)
- Prostorni plan uređenja Grada Čakovca ("Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03., 9/09., 6/12. i 7/14., u nastavku: PPUG Čakovec)
- Prostorni plan uređenja Općine Pribislavec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/04., 2/07., 19/13. i 10/15., u nastavku: PPUO Pribislavec).
Uvidom u grafičke dijelove navedenih prostornih planova utvrđeno da je na istima prikazana planirana trasa obilaznice Šenkovec koja je predmet izdavanja lokacijske dozvole. Također je utvrđeno je da je zahvat u prostoru prikazan projektnom dokumentacijom u skladu s prostornim planovima i to: odredbama članaka 18., 24., 90., 91., 92., 93., 94., 95.. i 98. PPMŽ-a, odredbama članaka 8., 8a., 85., 86. i 90. PPUG-a Čakovca i odredbama članaka 8., 84., 85. i 86. PPUO-a Pribislavec.
e) Idejni projekt izradile su ovlaštene osobe, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.
f) Dokaz pravnog interesa podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole proizlazi iz odredbe članka 82. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14).
g) Ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.
h) Za planirani zahvat u prostoru sukladno posebnim propisima proveden je postupak procjene utjecaja zahvata za okoliš te je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80 izdano rješenje, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-14-9 od 29.12.2014. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat u prostoru prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i tim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša te provedbe programa stanja okoliša. Također je od strane imenovanog Ministarstva izdano rješenje o produljenju roka važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/14-02/103, URBROJ: 517-06-2-1-16-20 od 14.12.2016. godine kojim se prvotno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš produžuje za još dvije godine, odnosno do 16. siječnja 2019. godine.
i) Upravni odjel po službenoj dužnosti od Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca zatražio je i pribavio lokacijsku dozvolu za građenje sjeverne obilaznice Grada Čakovca na katastarskim česticama k.o. Čakovec, k.o. Mihovljan, k.o. Pribislavec, k.o. Ivanovec, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, URBROJ: 2109/2-05-02-17-0014 od 15.05.2017. godine, koja prileži spisu predmeta, te koja je od utjecaja na izdavanje predmetne lokacijske dozvole iz razloga jer početak koridora obilaznice Šenkovec započinje u planiranom kružnom raskrižju na planiranoj sjevernoj obilaznici Grada Čakovca.
j) Sukladno odredbama članaka 141. stavak 3. i članka 142. Zakona o prostornom uređenju, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-17-0010 od 10.11.2017. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama, te izloženim na trasi planiranog zahvata) da dana 21.11.2017. godine u vremenu od 9 do 15 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna uredno stranka, o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0012 od 21.11.2017. godine. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale pozivu na javni uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu na uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznešenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 20.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt „Obilaznica Šenkovec“ oznake C3-7408/IP od lipnja 2017. godine iz točke I. izreke lokacijske dozvole

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content