REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000218
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0004

Čakovec, 14.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeraciju Mursko Središće (I. etapa) – 3. faza Peklenica (komponenta A3), 2. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Peklenica, k.o. Mursko Središće i k.o. Križovec (lokacija naselje Peklenica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2017. godine od 10,00 do 14,00 sati, na lokaciji u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, prizemlje lijevo, soba broj 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.