Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0010

Čakovec, 10.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – obilaznica Šenkovca,
na katastarskim česticama k.o. Pribislavec, k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec, k.o. Novo Selo Rok Novo Selo Rok i k.o. Zasadbreg, na području Grada Čakovca i Općine Pribislavec u Međimurskoj županiji.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.11.2017 u vremenu od 9 do 15 sati sati, na lokaciji – Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, prizemlje lijevo soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.