REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000207
URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0005

Čakovec, 08.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje javne rasvjete u Gornjem Kuršancu, Čakovečka ulica, 2. skupine,
na katastarskimj česticama 2197/32 i 2171 k.o. Kuršanec, Gornji Kuršanec, Čakovečka ulica, 2409 k.o. Pušćine, Pušćine.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.11.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba 10, telefon 040/374-264.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.