Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni natječaj za prodaju nekretnine na području gospodarske zone "Poslovni park Međimurje"

Datum objave: 31. listopada 2017.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), župan Međimurske županije  raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina zk. ul. 2272, k.o.o Čakovec, kat.čest. 1729/15
(na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“)
 

 1. Predmet prodaje:
  • Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu u ul. 2272, k.o. Čakovec, kat. čest. 1729/15 u naravi poslovna zgrada i dvorište, Bana Jospia Jelačića 22, površine 841 m2.

 1.2. Korištenje i namjena nekretnina utvrđena je Detaljnim planom uređenja Prostora vojarne u Čakovcu („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 4/11).
 

 1. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.
 

 1. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:

3.1.Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 49.182,18 Eura protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 1000 € (protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Međimurske županije otvoren kod  Privredne banke Zagreb IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine-na području gospodarske zone „POSLOVNI  PARK MEĐIMURJE“, kat.čest. 1729/15“. Za strane ponuditelje – SWIFT: PBZZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine.
 

 1. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
  • Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
  • Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
  • Dokaz o uplati jamčevine te broj računa ponuditelja i naziv banke na koji se uplaćena jamčevina vraća;
  • Naznaka ponuđene kupoprodajne cijene;
  • Opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti unutar predmetne nekretnine sukladno važećem DPU
  • Rok, odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu,
  • Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene

 

 1. Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.

 

 1. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina- na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“, kat.čest. 1729/15“. Rok za dostavu ponude je do 30. 11. 2017. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
  Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

 1. Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke Skupštine Međimurke županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Isplata kupovnine u roku/rokovima, predstavljat će bitan uvjet ugovora.

          Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.
 

 1. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.

      Prodaja se obavlja načinom "viđeno-kupljeno" što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u              Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije (Neda Šarić 040/374-012) e-mail:  neda.saric@medjimurska-zupanija.hr
 
 
                                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                                                   Matija Posavec, mag. ing.
KLASA: 406-01/17-02/11                             
URBROJ: 2109/1-01-17-01
Čakovec,  30.10.2017. godine                                                                                                                                                   
 
.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content