Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukcija državne ceste DC227, dionica ŠTRIGOVA - ŽELEZNA GORA, dionica 001 od KM 3+803 do KM 6+103, duljine 2,30 KM

Datum objave: 30. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0008
Čakovec, 30.10.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupana po tvrtki TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50 i tvrtki Via Plan d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000124, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0002 od 10.08.2017. godine, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, PROMETNOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA - REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC227, DIONICA ŠTRIGOVA - ŽELEZNA GORA, DIONICA 001 OD KM 3+803 DO KM 6+103, DULJINE 2,30 KM,
na katastarskim česticama k.o. Štrigova i k.o. Železna Gora na području Općine Štrigova (naselja Štrigova, Železna Gora i Grabrovnik) u Međimurskoj županiji,
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. Idejni projekt - projekt trase ceste i odvodnje oznake 104/17 od 07.2017. godine, ovlašteni projektant Nino Vukelić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3077 (VIA PLAN d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) MAPA 1/1.
Izvođenje radova na rekonstrukciji državne ceste DC227 dionica Štrigova - Železna Gora, dionica 001 od km 3+803 do km 6+103, duljine 2,30 km, obuhvaća obnovu i proširenje kolničke konstrukcije, korekciju horizontalnih i vertikalnih elemenata, uređenje bankina, sustava oborinske odvodnje, uređenje svih raskrižja na predmetnoj dionici s ostalim cestovnim pravcima, uređenje pješačkog prometa i uređenje autobusnih stajališta.
Izvođenje radova na rekonstrukciji kao i sam obuhvat zahvata u prostoru opisan je tehničkom opisu idejnog projekta i prikazan grafičkim dijelovima idejnog projekta u sastavu lokacijske dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-02/16, URBROJ: 530-05-3-2-1-17-2, od 05.05.2017. godine
- Ministarstvo zdravstva - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/95, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-17-0003, od 04.05.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/2023, URBROJ: 532-04-02-08/6-17-2, od 16.06.2017. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/378, URBROJ: 525-07/0367-17-2, od 15.05.2017. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/17-05/345, URBROJ: 345-557-387-17-3, od 27.06.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/0001974, URBROJ: 374-3603-1-17-6, od 24.07.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/2657, URBROJ: 376-10-17-2, od 17.05.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/1691/17JB (2448), od 10.05.2017. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/17-09/62, URBROJ: 2109-10-02-04-17-3, od 24.04.2017. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-485-17, od 04.05.2017. godine
- Međimurje-plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: VZ-151/17-U.810/17, od 21.04.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Služba zajedničkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-52/12/2-17, od 04.05.2017. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/590, URBROJ: 525-11/0902-17-5, od 24.08.2017. godine
- Savjetodavna služba - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/148, URBROJ: 367-07-01-17-2-MĐ, od 04.08.2017. godine
III. Za planirani zahvat u prostoru - rekonstrukciju državne ceste DC227 dionica Štrigova - Železna Gora, dionica 001 od km 3+803 do km 6+103, duljine 2,30 km, ishođeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/17-04/879, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, od 07.06.2017. godine, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po tvrtki TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50 i tvrtki Via Plan d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.08.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste DC227, dionica Štrigova - Železna Gora, DIONICA 001, od km 3+803 do km 6+103, duljine 2,30 km, na katastarskim česticama k.o. Štrigova i k.o. Železna Gora na području Općine Štrigova (naselja Štrigova, Železna Gora i Grabrovnik) u Međimurskoj županiji, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je u zahtjev i tijekom postupka priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) Priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole sa priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka.
b) Priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima:
- Izjava projektanta broj 104-17 o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 104/17, od srpnja 2017. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ninu Vukeliću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3077.
c) Priloženi su posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke lokacijske dozvole.
d) Priložen je dokaz legalnosti postojeće građevine koja je predmet rekonstrukcije:
Uvjerenje Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Čakovec, KLASA: 935-08/17-02/122, URBROJ: 541-29-02/05-17-2 od 11.09.2017. godine sa grafičkim prilozima iz kojeg proizlazi da je građevina državna cesta DC227 Štrigova-Železna Gora u katastarskom operatu evidentirana prije 15. veljače 1968. godine.
e) Priložen je dokaz o zastupanju podnositelja zahtjeva :
Punomoć Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, KLASA: 003-01/16-6/354, URBROJ: 345-557-387-17-8 od 16.03.2017. godine.
f) Priložena je Odluka o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000124, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0002 od 10.08.2017. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija.
b) Utvrđeni su svi propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke lokacijske dozvole.
c) Na zatraženo izdavanje posebnih uvjeta za provedbu zahvata u prostoru prikazanog idejnim projektom očitovala su se da nemaju posebnih uvjeta sljedeća javnopravna tijela:
- Ministarstvo unutarnjih poslova Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara - Očitovanje, KLASA: 214-02/17-03/74, URBROJ: 511-01-208-17-2, od 21.06.2017. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode - Očitovanje, KLASA: 612-07/17-63/347, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, od 06.07.2017. godine
- INA-industrija nafte d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Sektor za razradu polja - Očitovanje, Re: 50308575/21-06-17/2248-309/BK, od 27.06.2017. godine
- Općina Štrigova - Očitovanje, KLASA: 023-01/17-01/12, URBROJ: 2109/18-17-2, od 06.04.2017. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Očitovanje, Ur.broj: DIR-07/MI-17-2732/03, od 02.05.2017. godine
- Plinacro d.o.o. - Očitovanje, KLASA: PL-17/1481/17BM, URBROJ: K/DM-17-2, od 27.04.2017. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Mišljenje, KLASA: 351-03/17-04/879, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, od 07.06.2017. godine
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost - Očitovanje, KLASA: 350-05/17-01/214, URBROJ: 512M3-020202-17-2, od 18.08.2017. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku - Obavijest, KLASA: 310-02/17-01/176, URBROJ: 517-13-1-1-2/1180-17-2, od 23.08.2017. godine.
d) Uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- Prostorni plan Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/01., 8/01. i 23/10. – u nastavku: PPMŽ)
- Prostorni plan uređenja Općine Štrigova ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/05. i 9/16. – u nastavku PPUO Štrigova)
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s odredbama članaka 16., 22., 90., 92., 93., 95., 98. i 99. PPMŽ-a i odredbama članaka 4., 92., 95. i 98. PPUO-a Štrigova.
g) Idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.
h) Dokaz pravnog interesa podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole proizlazi iz Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) i to odredbe članka 82. kojom je propisano da državnim cestama upravlja, gradi ih i rekonstruira te održava trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.
e) Ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.
f) Za planirani zahvat u prostoru - rekonstrukciju državne ceste DC227 dionica Štrigova - Železna Gora, dionica 001 od km 3+803 do km 6+103, duljine 2,30 km, ishođeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/17-04/879, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, od 07.06.2017. godine iz kojeg proizlazi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
g) Strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007, URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0006 od 13.10.2017. godine. Stranke se nisu odazvale pozivu na uvid u spis niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu na uvi. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content