REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000174
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0006
Čakovec, 26.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
– građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeraciju Mursko Središće (I etapa) – 4. Faza – Vratišinec (komponenta A4), 2, skupine, na katastarskim česticama u k.o. Peklenica, k.o. Vratišinec (lokacija – naselje Vratišinec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.11.2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.