Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

Datum objave: 6. listopada 2017.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08) i Odluke o osnivanju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/05) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

I.

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština Međimurske županije iz redova:
- pacijenata
- nevladinih udruga i
- stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad, a sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije.

III.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije, a obavlja sljedeće poslove:
- prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
- podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
- obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08).

IV.

Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

V.

Kandidati svoju kandidaturu sa svim traženim podacima mogu podnijeti putem prijave - obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr). Ispunjenu prijavu - obrazac moguće je dostaviti na dva načina: izravno klikom na obrazac namijenjen elektronskoj prijavi ili preuzeti prijavu – obrazac sa naše web stranice i poslati na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji“.
Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće podatke:
- ime i prezime,
- životopis,
- adresu prebivališta odnosno boravišta,
- datum rođenja i OIB,
- važeće kontakte (e-mail adresa, broj fiksnog telefona, broj mobitela),
- podatke o stručnoj spremi i stečenom zvanju,
- podatke o trenutnom zaposlenju (naziv tvrtke) odnosno umirovljenju,
- podatke o javnom djelovanju na području zdravstva.

VI.

Rok za podnošenje prijedloga je 20 dana od objave javnog poziva.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene kandidature te će Skupštini Međimurske županije predložiti pet kandidata za imenovanje u Povjerenstvo.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-06/17-03/3
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 06.10.2017.
Obrasci za prijavu:

  1. Elektroničko slanje obrasca  (link)
  2. Obrazac (DOCX)
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content