Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - Uvod DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS 110/35 kV Čakovec

Datum objave: 24. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0008
Čakovec, 23.08.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Kupska 4, OIB 13148821633 zastupana po tvrtki DALEKOVOD PROJEKT d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 4, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - Uvod DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS 110/35 kV Čakovec,
na katastarskim česticama u k.o. Dunjkovec, k.o. Strahoninec i k.o. Čakovec (lokacija - Dunjkovec, Strahoninec i Čakovec u Međimurskoj županiji),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - elektrotehnički dio, oznake DC1654 IP od 11.2016. godine, ovlašteni projektant Davorin Rusan, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 1851 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) MAPA I/I
2. idejni projekt - građevinski dio, oznake DC1654 IP od 11.2016. godine, ovlašteni projektant Vesna Gustinčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4023 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) MAPA I/I
3. idejni projekt - popis koordinata i popis vlasnika, oznake DC1654 IP od 11.2016. godine, ovlašteni projektant Ilija Barišić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 567 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) MAPA I/I.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/45, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8, od 24.05.2017. godine, od 24.05.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-54/54/2-16, od 08.12.2016. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/559, URBROJ: 345-621-607-16-5, od 22.12.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/77/17JB (8779), od 16.01.2017. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Posebni uvjeti, Broj i znak: 3004-733 /17.RI-ES, od 10.04.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0006067, URBROJ: 374-3603-1-17-2, od 11.01.2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/6984, URBROJ: 376-10/PT-16-2 (HP), od 01.12.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-36983507-16, od 14.12.2016. godine
- OT – Optima Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: OT-40-242/16, od 12.01.2017. godine
- Vipnet d.o.o. – Izjava o postojanju infrastrukture, od 12.12.2016. godine
- Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-16/4183/16/GB, URBROJ: K/DM-16-2, od 27.12.2016. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o. - Posebni uvjeti, RK broj: 1071/16, Znak: HŽI - 1.3.2. J.Č.B., od 12.01.2017. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-17.190/02, od 18.01.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6139, URBROJ: 532-04-02-08/6-17-2, od 22.03.2017. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/1090, URBROJ: 525-07/0377-16-2, od 05.12.2016. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode – Očitovanje i uvjeti zaštite prirode, KLASA: 351-02/16-03/37, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02, od 05.12.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-1509-16, od 09.12.2016. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-382/16-U.-1913/16, od 05.12.2016. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - Posebni uvjeti, KLASA: 363-01/16-01/02, URBROJ: 2109/2-08-16-082, od 06.12.2016. godine
- Ministarstvo zdravstva, Zagreb - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/196, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-16-0002, od 15.12.2016. godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Kupska 4, OIB 13148821633, zastupan po tvrtki DALEKOVOD PROJEKT d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 4, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 13.06.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - Uvod DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS 110/35 kV Čakovec,
na katastarskim česticama u k.o. Dunjkovec, k.o. Strahoninec i k.o. Čakovec (lokacija - Dunjkovec, Strahoninec i Čakovec u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/17-08/45, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8, od 24.05.2017. godine iz kojeg proizlazi da za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložena je propisana izjava projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
- Izjava projektanata o usklađenosti idejnog projekta UVOD DV 110kV NEDELJANEC - LENTI U TS 110/35 kV ČAKOVEC s prostorno-planskom dokumentacijom, oznake DC1654 IP, od studenog 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu elektrotehničkog dijela idejnog projekta Davorinu Rusanu, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 1851 i projektantici građevinskog dijela idejnog projekta Vesni Gustinčić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4023.
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Postojeća građevina dokazuje se Rješenjem, Broj: 01-15/1-1958., od 17. ožujka 1958. godine, koje je izdala Narodna Republika Hrvatska, Izvršno vijeće, Sekretarijat za opće privredne poslove, Komisija za reviziju projekata, Rješenjem, Broj: 03-445/1-1958., od 09.VII.1958. godine, koje je izdala Narodna Republika Hrvatska, Izvršno vijeće, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove, Rješenjem, Broj: 09-314/1-1958., od 04.III.1958. godine, izdano po Komisiji za tehnički pregled izvedenih građevinskih radova na DV 120 kV Varaždin - Mađarska granica, Građevinskom dozvolom, Broj: 03-1047/1-1958., od 11.VII.1958. godine, izdana po Sekretarijatu za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske, izvršna dana 29.VII.1958. godine, Odobrenjem (Građevinskom dozvolom), Broj: 05/3-2222/1-964., Reg.br. 264, od 25.IV.1964. godine, izdano po Odjelu za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove Skupštine Općine Čakovec, izvršno dana 16.V.1964. godine, Odobrenjem za građenje, Broj: UP/I-08/1777/1969., od 07.X.1969. godine, izdano po Republičkom sekretarijatu za privredu, izvršno dana 24.X.1969. godine, Rješenjem, Broj: UP/I-08-1013/1971., od 19.IV.1971. godine, izdano po Republičkom sekretarijatu za privredu, izvršno dana 12.V.1971. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.
- PPUG Čakovec - III. ID "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03., 9/09., 6/12. i 7/14.
- GUP Grada Čakovca - III. ID "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 5/05., 1/09., 4/11. i 6/14.
- PPUO Nedelišće - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15.
- PPUO Strahoninec - I. ID Službeni glasnik Međimurske županije broj 8/05 i 21/09.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.), PPUG Čakovec - III. ID ("Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03., 9/09., 6/12. i 7/14.), GUP Grada Čakovca - III. ID ("Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 5/05., 1/09., 4/11. i 6/14.), PPUO Nedelišće - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15.) i PPUO Strahoninec - I. ID (Službeni glasnik Međimurske županije broj 8/05 i 21/09).
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka o čemu u spisu predmeta prileži zapisnik
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content