Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 21. srpnja 2017. godine donio

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projekata udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

Prihvaćaju se projekti udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu…

Zaključak o prihvaćanju projekata civilnog društva (PDF)