KLASA: 112-03/17-03/4
URBROJ: 2109/1-06-17-67
Čakovec, 27.07.2017.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

P O Z I V
NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO – ADMINISTRATIVNI REFERENT U PISARNICI

kandidatima/kandidatkinjama koji su dana 27. srpnja 2017. godine na pisanom dijelu testiranja za gore navedeno radno mjesto ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Intervju će se održati 28. srpnja 2017. godine, s početkom u 8,30 sati u maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Na intervju se pozivaju:

1. MAJA IGREC
2. BRANIMIRA NEKIĆ
3. DAVORKA NOVAK
4. MARKO ŠARIĆ
5. IGOR VALPATIĆ

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA